Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Archiwum 2015r.

21.12.2015r.

INFORMACJA

o zmianie sposobu rozliczania kosztów ciepłej wody

Dostosowując system rozliczania kosztów podgrzewu zimnej wody (w wyniku podgrzewu otrzymujemy ciepłą wodę) do obowiązującej taryfy, zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki oraz w oparciu o nowy regulamin rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 14 grudnia 2015 roku, od 1 stycznia 2016 roku do rozliczania wprowadza się zmiany.

W skład opłat wchodzą:

  • Koszty podstawowe (opłata za moc cieplną zamówioną, usługę przesyłową, odczyt) obliczane są według stawki przypadającej na 1 lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w rozliczeniu miesięcznym.
  • Koszt podgrzewu 1 m3 wody uzależniony jest od ceny (1GJ) ustalonej przez dostawcę ciepła i od 1.01.2016 roku wynosi 13,05 zł.

Pełen tekst regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmochota.com.pl, w zakładce Dokumenty.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2015r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2015r.
ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2015r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w następujących dniach:

  • 24.12.2015r. (czwartek) Spółdzielnia i Administracje Osiedli nie pracują.
  • 31.12. 2015r. (Sylwester) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.11.2015r.

OGŁOSZENIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota" z siedzibą w Warszawie (02-119) przy ul. Pruszkowskiej 17, zawiadamia o przesunięciu terminu składania ofert na pierwszy etap postępowania w sprawie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, który będzie realizował, na tzw. zasadach deweloperskich, inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami, funkcjonującego pod nazwą „Mołdawska", o tydzień tj. do dnia 07.12.2015 do godziny 15.00.


Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota" z siedzibą w Warszawie (02-119) przy ul. Pruszkowskiej 17, zawiadamia o pierwszym etapie postępowania w sprawie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, który będzie realizował, na tzw. zasadach deweloperskich, inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami, funkcjonującego pod nazwą „Mołdawska", na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 10/3, położoną przy ul. Racławickiej 139, w obrębie 2-03-22, o powierzchni 0,1097 ha (1097 m2), o sposobie korzystania „inne tereny zabudowane" (Bi) oraz działkę gruntu numer 10/4, położoną przy ul. Mołdawskiej 5, w obrębie 2-03-22, o powierzchni 0,3166 ha (3166 m2), o sposobie korzystania „inne tereny zabudowane" (Bi), dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1 M/00035771/3.

Oferty należy składać w siedzibie Kancelarii A. Gryn i Wspólnicy Spółka Komandytowa, adres ul. Pańska 96 lok. 61 Warszawa 00-837, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Dokumenty wraz z Regulaminem realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" są dostępne w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 8:00 do 15:00. Osobą kontaktową jest Pani Izabela Binkowska nr tel: 603-558-770

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta bezwarunkowej zgody na warunki udziału w postępowaniu określone Regulaminem realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota".

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Materiały przetargowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty na kwotę :
500 zł (słownie: pięćset zł.)


PKO BP SA V odział Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0006 5920
na przelewie należy podać cel wpłaty


Regulamin realizacji inwestycji budowalnej pod nazwą „MOŁDAWSKA'

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.10.2015r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.10.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 14.10.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka:

Zagospodarowanie terenu między budynkami Baleya 4 i 6 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

Roboty budowlano-drogowe Bogdan Błaszczak
01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 58/133

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.10.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.10.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu 02-119 Warszawa,
ul. Pruszkowska 17 telefon (22) 572-89-08 zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót : 

1. Zagospodarowanie terenu (układ chodników i zieleńców) między budynkami przy ul. Baleya 4 i 6 .


Wymagany termin realizacji zamówienia :

- roboty budowlane - rok 2015
- rewitalizacja terenów zielonych - wiosna 2016

Materiały przetargowe są do nabycia w Administracji Osiedla Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 tel. (22) 822-80-13 – pok. nr 3, dział techniczny.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie WSM „Ochota”, ul. Pruszkowska 17 – II piętro do dnia 12.10.2015r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu ( ul. Pruszkowska 17) w dniu 12.10.2015r. o godz. 10:00 w pokoju nr. 212.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 5.000 zł

Wadium należy wpłacić na rachunek zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w c.c.w. oraz remont węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 5 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

SAN-REM Henryk Moczulski
03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkach Racławicka 127/129 i Racławicka 131/133 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

Draber i S-ka
05-140 Jadwisin, ul. Szkolna 41

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Hynka 7 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

„AGRAPLAST” Sp. z o.o.
00-127 Warszawa, ul. Śliska 3 lok.1B

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Zarankiewicza 7 w WarszawiePrace zostaną wykonane przez firmę:

„AGRAPLAST” Sp. z o.o.
00-127 Warszawa, ul. Śliska 3 lok.1B

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 08.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Przemurowanie kominów dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Okińskiego 6, Okińskiego 10
oraz Tańskiego 7 w Warszawie.Prace zostaną wykonane przez firmę:

Firma Budowlana i Remontowa Stanisław Abramowski
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Malinowa 3.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.09.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w 2015r. n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci: 

1. „AGRAPLAST” Sp. z o.o. 00-127 Warszawa ul. Śliska 3 lok.B :
Remont elewacji budynku przy ul. Korotyńskiego 21

2. PBUH „ Zeliaś” 33-101 Tarnów ul. Daleka 20 : 
Remont balkonów na budynku przy ul. Lechickiej 8

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

26.08.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Przemurowanie kominów dachowych budynków mieszkalnych przy:
ul. Okińskiego 6,
ul. Okińskiego 10,
ul. Tańskiego 7


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 08.09.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 250,00 zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 08.09.2015r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 15.09.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.08.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w garażach podziemnych budynków mieszkalnych przy:
ul. Racławickiej 127,
ul. Racławickiej 129,
ul. Racławickiej 131,
ul. Racławickiej 133.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 08.09.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 250,00 zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 08.09.2015r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 22.09.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.08.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Docieplenie elewacji, remont balkonów, docieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem oraz wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Hynka 7

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 08.09.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 250,00 zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 08.09.2015r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 22.09.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.08.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Docieplenie elewacji, remont balkonów, docieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem oraz wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zarankiewicza 7

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 08.09.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 250,00 zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 08.09.2015r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 22.09.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.08.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w ccw. oraz remont węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 5 w Warszawie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 08.09.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.
Cena materiałów przetargowych 250,00 zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 08.09.2015r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 15.09.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.08.2015r.

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
W związku z ustawowym obowiązkiem odbioru godzin za 15 sierpnia czyli Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Matki Bożej niniejszym informujemy, że dnia 14 sierpnia Biura Spółdzielni pracują do godz. 12.00.
W razie awarii czynne pozostają dyżury telefoniczne w administracjach osiedli.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.08.2015r.

INFORMACJA

Z powodu wysokich temperatur w dniu dzisiejszym tj. 07.08.2015 r. Spółdzielnia pracuje do godz. 12:00.
W administracjach pełnione są dyżury.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.08.2015r.

Szanowni Państwo,

w związku z postępowaniem sądowym toczącym się obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie dotyczącej nieruchomości,na której znajdują się garaże przy ul. Hynka 11B oraz droga dojazdowa do garaży przy ul. Hynka 11A poniżej zamieszczamy wzory pisma sądowego – interwencji.

1. 30.07.15 Wzór interwencji - wersja Hynka 11A (bez zwolnienia od kosztów sądowych)

2. 30.07.15 Wzór interwencji - wersja Hynka 11A (ze zwolnieniem od kosztów sądowych)

3. 30.07.15 Wzór interwencji - wersja Hynka 11B (bez zwolnienia od kosztów sądowych)

4. 30.07.15 Wzór interwencji - wersja Hynka 11B (ze zwolnieniem od kosztów sądowych)Uprzejmie informujemy, że wpis od złożonego pisma – interwencji wynosi 5128 zł.

Istnieje jednak możliwość uzyskania zwolnienia od powyżej wskazanych kosztów sądowych w całości lub w części.

W celu zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych należy wybrać odpowiedni wzór pisma – interwencji (wersja ze zwolnieniem od kosztów sądowych) oraz dołączyć do niego m.in. specjalny formularz:

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.Formularz ten musi zostać wypełniony na urzędowym formularzu – którego wzór zamieszczamy. W przypadku gdy sąd przychyli się do wniosku – dana osoba nie będzie obowiązana do poniesienia powyżej wskazanej opłaty sądowej. Jednakże, jeżeli sąd odmówi zwolnienia - równocześnie osoba taka zostanie wezwana do uiszczenia należnej opłaty pod rygorem zwrotu pisma - interwencji. Nie ma jednak obowiązku uiszczenia tej opłaty. Nieuiszczenie opłaty powoduje jedynie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu.

Mamy nadzieję, że pomocna do uzupełnienia wzoru pisma – interwencji będzie załączona intrukcja:

Instrukcja wypełniania pisma - 30.07.15 wzór interwencjiZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.07.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

1. Remont balkonów - 1 budynek.
2. Remont elewacji - 1 budynek.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pok. nr 36
do dnia 29.07.2015r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2015r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godz. 8:00 - 14:00
tel. 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł
na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

12.06.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 02.06.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka:

"Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w c.c.w.
oraz remont węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Hynka 9"Prace zostaną wykonane przez firmę:

SAN-REM Henryk Moczulski
03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

12.06.2015r.

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Informujemy że projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości został przyjęty przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy.

Z oryginałem pisma mogą się Państwo zapoznać TUTAJ

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.06.2015r.

INFORMACJA

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 18.05.2015r. – 02.06.2015r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 265 członków Spółdzielni, co stanowi 3,12 % ogółu uprawnionych członków.

Podjęło następujące uchwały:


1. Uchwałą Nr 1/2015 zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z WSM „Ochota” za 2014r.
2. Uchwałą Nr 2/2015 zatwierdzono sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” za 2014 rok.
3. Uchwałą Nr 3/2015 dokonano podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2014r.
4. Uchwałą Nr 4/2015 przyjęto do wiadomości wnioski polustracyjne z lustracji pełnej za lata 2011 – 2013 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w dniach 04.08. 2014r.- 20.11.2014r.
5. Uchwałą Nr 5/2015 udzielono absolutorium Pani Małgorzacie Maroszek - Prezesowi Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
6. Uchwałą Nr 6/2015 udzielono absolutorium Panu Markowi Ankiersztejnowi - Z-cy Prezesa Zarządu WSM „Ochota” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za okres działalności od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
7. Uchwałą Nr 7/2015 oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2016r.
8. Uchwałą Nr 8/2015 utrzymano w mocy uchwałę Nr 57/2014 Rady Nadzorczej w sprawie o wykreślenie z rejestru członków.
9. Uchwałą Nr 9/2015 utrzymano w mocy uchwałę Nr 58/2014 Rady Nadzorczej w sprawie o wykreślenie z rejestru członków.

Szczegółowy protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni, po uprzednim zalogowaniu się. Protokół jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.06.2015r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 05.06.2015 (piątek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli nie pracują.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.05.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenia w ccw. oraz remont węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Hynka 9 w Warszawie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 29.05.2015r. do godz. 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul.Pruszkowska 17) w dniu 29.05.2015r. o godz. 10:00 w pokoju nr 212. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 12.06.2015r. o godz. 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

11.05.2015r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd „Ochota” zwołuje od dnia 18.05.2015r. do dnia 27.05.2015r. Walne Zgromadzenie w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem.Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz, asesor.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji : Skrutacyjnej, Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014r.
5. Informacja w spr. wniosków z lustracji pełnej za lata 2011 - 2013 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 04.08.2014r.- 20.11.2014r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
7. Sprawozdanie Rady Osiedla za okres sprawozdawczy.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2014r.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2014r.
c. podziału wyniku finansowego za 2014r.
d. wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za lata 2011-2013 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w dniach 04.08.2014r.- 20.11.2014r.
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014r.
f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2016r.
10. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Nr: 57/2014; 58/2014 Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru członków i podjęcie uchwał w tych sprawach.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
12. Zakończenie obrad.


  • Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie Spółdzielni mogą się zaznajomić w Administracji Osiedla. Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni po zalogowaniu.
  • W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie WSM „Ochota” zgodnie z § 39 ust. 2 Statutu.
  • Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 9 Statutu).
  • Uprzejmie prosimy o zabranie dowodów osobistych.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.04.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 13.04.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka:

" Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w c.c.w. oraz remont węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Hynka 3, Hynka 5, Astronautów 16"Prace zostaną wykonane przez firmę:

SAN-REM Henryk Moczulski
03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.04.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 02.04.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka:

" Wykonywanie prac porządkowych w 2015 roku w zasobach WSM "Ochota" zgodnie z wykazem"Prace zostaną wykonane przez firmę:

Fest Bud Paweł Zawistowski
05-205 Klembów, Tuł 34

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.04.2015r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 7.05.2015r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:


1. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Warszawie przy ul. 1-go Sierpnia 53
(pow. 30,00 m2 – I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

2. Lokal mieszkalny nr 59 położony w Warszawie przy ul. Dwudziestolatków 4
(pow. 37,20 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 28.04.2015r. - 6.05.2015r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

- Al. Krakowska 268, tel. (22) 846-29-82

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ……
przy ul. ……………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 7.05.2015r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni
( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

02.04.2015r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.04.2015r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 03.04.2015r. (piątek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli przyjmują mieszkańców w godzinach 7:30 - 12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.03.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w ccw. oraz remont węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Hynka 3, Hynka 5, Astronautów 16 w Warszawie"Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1pokój nr 12 do dnia 02.04.2015r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 02.04.2015r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 16.04.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.03.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku"Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1pokój nr 12 do dnia 01.04.2015r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 01.04.2015r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 15.04.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.03.2015r.

INFORMACJA

Informacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie "warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" oraz listy poparcia inicjatywy dostępne są na stronie internetowej www.gruntowa.waw.pl

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.02.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w 2015r. n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci:

1. „GRA-SANIT BIS” PH-U. s.c. 03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 112 PK-3:
a) wymiana wodomierzy „EPico” – 6 budynków
b) wymiana instalacji c.o. – Dwudziestolatków 4/1 Sierpnia 37
c) wymiana instalacji kanalizacyjnej – Sulmierzycka 6/1 Sierpnia 31.

2. PI-B. „SAN-REM” Henryk Moczulski 03-664 Warszawa ul. Gibraltarska 17:
a) wymiana zaworów podpionowych z.w. i c.w. – Dickensa 29, Korotyńskiego 19A, Dwudziestolatków 1A, Dwudziestolatków 6/1 Sierpnia 41
b) wymiana instalacji c.o. – Sabały 18 i 20.

3. PU-I. „INSAN” D.J.P. Paśniczek S. J. 03-246 Warszawa ul. Rzepichy 1:
remont hydroforni – Grójecka 80/102, Sabały 16.

4. „AGRAPLAST” Sp. z o.o. 00-127 Warszawa ul. Śliska 3 lok. 1B:
remont pokrycia dachów – Korotyńskiego 17, Dwudziestolatków 18, 1 Sierpnia 47A, al. Krakowska 268, Strubiczów 6.

5. PBU-H. „ZELIAŚ” L. Zeliaś i S. Zeliaś S.J. 33-101 Tarnów ul. Daleka 20:
remont klatki schodowej – Korotyńskiego 19A kl. V.

6. PU. „ELEKTRYCY 91” Marek Nowak 03-980 Warszawa ul. Znanieckiego 14/15:
remont instalacji elektrycznej – Korotyńskiego 40.

Przetarg na remont balkonów budynku przy ul. Lechickiej 8 został unieważniony.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

11.02.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 11.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka:

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych w 2015 roku w zasobach WSM "Ochota" Osiedla Gorlicka zgodnie z wykazem".Prace zostaną wykonane przez firmę:

SORTED Paweł Kozłowski
Chyliczki ul. Wschodnia 27B
05-500 Piaseczno

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

11.02.2015r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie §29 ust.1 - Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ochota" Komisja Przetargowa

unieważnia


postępowanie przetargowe pn. "Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka w 2015r. , zgodnie z wykazem i zakresem robót" z uwagi na fakt iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej, Komisja, z uwagi na szczególne okoliczności, odstępuje (stosownie do zdania ostatniego §29 ust.1 w/w Regulaminu) od podania przyczyn unieważnienia przetargu.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

06.02.2015r.

INFORMACJA

WSM „Ochota” w dniu 06.02.2015r. unieważnia przetarg na remont węzła c.o. w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. 1-go Sierpnia 32 w Warszawie .

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.01.2015r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2015r o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Warszawie przy ul. 1-go Sierpnia 53
2. Lokal mieszkalny nr 25 położony w Warszawie przy ul. Grójeckiej 81/87


Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 5.02.2015r. - 11.02.2015r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :
- ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 poz. 2
- Al. Krakowska 268, tel. (22) 846-29-82 poz. 1

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ...... przy ul. ..................................” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 12.02.2015r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00). W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni (nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
– I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
– IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku".Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1pok. nr 12 do dnia 05.02.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 05.02.2015r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 19.02.2015r. o godzinie 12:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie".Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1pok. nr 12 do dnia 05.02.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 05.02.2015r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 19.02.2015r. o godzinie 12:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

ROBOTY SANITARNE:

1. Wymiana wodomierzy „EPico" - 6 budynków.
2. Wymiana zaworów podpionowych z.w. i c.w. - 4 budynki.
3. Remont węzła c.o. - pawilon handlowo-usługowy.
4. Wymiana instalacji c.o. - 3 budynki.
5. Wymiana instalacji kanalizacyjnej - l budynek.
6. Remont hydroforni - szt.2.

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont pokrycia dachów - 5 budynków.
2. Remont balkonów - l budynek.
3. Remont klatki schodowej - szt. 1.

ROBOTY ELEKTRYCZNE: l budynek.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pok. nr 36 do dnia 04.02.2015r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godz. 8:00 - 14:00 tel. 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.01.2015r.

OGŁOSZENIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ochota" informuje, że zgodnie z § 9 ptk.12 Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM "Ochota" odrzuciła wyniki wyboru przestawione przez Komisję Przetargową w protokole z dnia 30.12.2014r.
Wybór oferenta : firmy DREW-PLAK i unieważnia postępowakie.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności