Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Postępowania przetargowe 2013r.

20.11.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 5.12.2013r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1.Lokal mieszkalny nr 26 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 39,30 m² – I piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
2. Lokal mieszkalny nr 76 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,40m² – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
3.Lokal mieszkalny nr 52 położony w Warszawie przy ul. Jankowskiej 3 (pow. 47,30m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
4. Lokal mieszkalny nr 57 położony w Warszawie przy ul. Okińskiego 8 (pow. 37,40m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
5. Lokal mieszkalny nr 87 położony w Warszawie przy ul. Dickensa 29 (pow. 72,13m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

 

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 27.11.2013r. - 4.12.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 2, 3, 4
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 5
 • ul. Hynka 7, tel. (22) 846-02-71 - poz. 1

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ……… przy ul.…………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 5.12.2013r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.
Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.
Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza konkurs ofert na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 21.11.2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter. Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 21.11.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 27.11.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2014 roku"

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 21.11.2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter. Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 21.11.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 27.11.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.10.2013r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU NADZORU INWESTORSKIEGO - „HYNKA"

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.10.2013r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU NADZORU INWESTORSKIEGO - „MOŁDAWSKA"

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.10.2013r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU NADZORU INWESTORSKIEGO - „RADAROWA"

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

25.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 10.10.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 86 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 8 (pow. 36,50 m2 – V piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
2. Lokal mieszkalny nr 26 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 39,30 m2 – I piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
3. Lokal mieszkalny nr 76 położony w Warszawie przy ul. Baleya 8 (pow. 38,20 m2 – III piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
4. Lokal mieszkalny nr 76 położony w Warszawie przy ul. Baleya 14 (pow. 38,40 m2 – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
5. Lokal mieszkalny nr 52 położony w Warszawie przy ul. Jankowskiej 3 (pow. 47,30 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
6. Lokal mieszkalny nr 57 położony w Warszawie przy ul. Okińskiego 8 (pow. 37,40 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
7. Lokal mieszkalny nr 87 położony w Warszawie przy ul. Dickensa 29 (pow. 72,13 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
8. Lokal mieszkalny nr 23 położony w Warszawie przy ul. Astronautów 8 (pow. 29,00 m2 – parter) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.


Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 2.10.2013r. - 9.10.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

- ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 3, 4, 5, 6 - ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 1, 7 - ul. Hynka 7, tel. (22) 846-02-71 - poz. 2, 8

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 10.10.2013r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.09.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Jadwisin ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa, telefon (22) 846 14 67
ogłasza przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych:

1. ul. Dobosza 4/6
2. ul. Lechicka 6


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Jadwisin, ul. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa do dnia 4 października 2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe będą do nabycia w Administracji Osiedla Jadwisin za cenę 300 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie biura Spółdzielni ul. Pruszkowska 17, pokój 213 w dniu 7 października 2013r. godzina 10:00.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 15 października o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zamiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.09.2013r.

OGŁOSZENIE

Administracja Osiedla Gorlicka informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym:

"Przetarg na wykonanie remontu elewacji oraz remontu balkonów budynku przy ul. Gorlickiej 4A"


na podstawie porównania złożonych ofert, wybrano ofertę firmy:

AGRAPLAST SP. Z O.O.
ul. Międzynarodowa 68/1
03-922 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.08.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana izolacji przeciwwodnej wierzchu stropu garażu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Racławickiej 133.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 12.09.2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 12.09.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.09.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.08.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Remont elewacji oraz balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Gorlickiej 4a.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 12.09.2013r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 400,00 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 12.09.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.09.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 5.09.2013r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Warszawie przy ul. Gorlickiej 15B (pow. 27,70 m2 – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

2. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Warszawie przy ul. Baleya 12 (pow. 38,30 m2 – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

3. Lokal mieszkalny nr 86 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 8 (pow. 36,50 m2 – V piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

4. Lokal mieszkalny nr 26 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 39,30 m2 – I piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 29.08.2013r. - 4.09.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658-28-10 - poz. 1, 2
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 - poz. 3
 • ul. Hynka 7, tel. (22) 846-02-71 - poz. 4


Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy
ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 5.09.2013r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni (nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

08.07.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 18.07.2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Warszawie przy ul. Gorlickiej 15B (pow. 27,70 m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
2. Lokal mieszkalny nr 37 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 42,50 m² – IV piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
3. Lokal mieszkalny nr 76 położony w Warszawie przy ul. Baleya 8 (pow. 38,20 m² – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

 

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 11.07.2013r. - 17.07.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. 658-28-10 - poz. 1, 3
 • ul. Hynka 7, tel. 846-02-71 - poz. 2

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 18.07.2013r.
(ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.06.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie w jednym budynku niżej wymienionych robót:

1. Doposażenie budynku w instalację ciepłej wody i cyrkulacji, wymiany instalacji zimnej wody, roboty remontowo-budowlane pomieszczeń węzła cieplnego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 28.06.2013r. do godziny 13:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter. Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji w dniu 01.07.2013r. o godzinie 10:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 05.07.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokośći posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny..

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.05.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.05.2013r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Warszawie przy ul. Gorlickiej 15B (pow. 27,70 m² – IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
2. Lokal mieszkalny nr 37 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (pow. 42,50 m² – IV piętro) - umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa.
3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 4 (pow. 36,50 m² – parter) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 15.05.2013r. - 22.05.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

 • ul. Gorlicka 1, tel. 658-28-10 - poz. 1
 • ul. Hynka 7, tel. 846-02-71 - poz. 2
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. 846-14-67 - poz. 3

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 23.05.2013r.
(ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.04.2013r.

OGŁOSZENIE

W dniu 18.04.2013r. Komisja Przetargowa, powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na wykonanie niżej wymienionych robót:

 

 • Remont elewacji budynków wraz z remontem balkonów - Firma AGRAPLAST Sp. z o.o. 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 68/1,
 • Przemurowanie kominów dachowych - FIRMA BUDOWLANA I REMONTOWA STANISŁAW ABRAMOWSKI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Malinowa 3,
 • Wykonanie i wymiana świetlików dachowych - F.P. METAL YACHT 05-091 Ząbki, ul. Na Bagnie 11A.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.04.2013r.

OGŁOSZENIE

W dniu 12.04.2013r. Komisja Przetargowa, powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajem powierzchni handlowo-usługowej w pawilonie przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, składającej się z trzech lokali o łącznej powierzchni 347,60 m², złożonej przez firmę AGRA-PLAST S.G. STANISŁAW GNIAZDOWSKI.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.04.2013r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM "Ochota" organizuje przetarg na wynajem powierzchni handlowo- usługowej w pawilonie przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie składającej się z 3 lokali o łącznej pow. 347,6 m². Preferowana działalność, to handlowa, w tym asortyment spożywczy. Czas najmu: umowa na 10 lat z możliwością przedłużenia. Możliwość aranżacji pod potrzeby najemcy. Wejście do lokali bezpośrednio z ulicy, na szerokości lokalu witryny. W lokalach nie przewiduje się prowadzenia działalności gastronomicznej.

Szczegółowy wykaz powierzchni lokali, rzut pawilonu wraz z SIWZ możliwy do odbioru w pokoju 206 przy ul. Pruszkowskiej 17 tel. 22 572 89 32. Termin składania ofert upływa z dniem 11.04.2013r. o godzinie 12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE

Dot. przetargu w dniu 11.04.2013r.
na lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Dwudziestolatków 2

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w/w przetarg zostaje ograniczony – tylko dla członków Spółdzielni – zgodnie z § 2 Regulaminu przetargu lokali WSM „OCHOTA”.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.03.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” Osiedla Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23 prowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót:

1. Remont pokryć dachów - 3 budynki.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla pokój nr 36 do dnia 09.04.2013r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2013r. o godzinie 12:00 w siedzibie Administracji Osiedla.

MAteriały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godzinach 8:00 - 14:00 telefon 22 846 14 67 w. 115 Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty.

Cena materiałów przetargowych - 300zł.
Opłaty należy dokonać na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.03.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 11.04.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokalu mieszkalnego postawionego do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Warszawie przy ul. Dwudziestolatków 2 (pow. 52,40 m² – III piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lokal mieszkalny zostanie udostępniony do obejrzenia w dniach 3.04.2013r. - 10.04.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :
- Al. Krakowska 268, tel. 846-29-82

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 11.04.2013r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.03.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa,ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót:

1. remont elewacji wraz z remontem balkonów - budynek przy ul. Astronautów 12
(dofinansowanie ze środków WDOŚ i GW),
2. remont elewacji wraz z remontem balkonów przy ul. Gorlicka 15b, Jankowska 7, Okińskiego 3,
3. przemurowanie kominów dachowych budynków przy ul. Astronautów 3, Astronautów 16a, Hynka 7,
4. wykonanie i wymiana świetlików dachowych w budynku przy ul. Okińskiego 10,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Gorlicka Warszawa ul. Gorlicka 1 pokój nr 3 do dnia 03.04.2013r. do godziny 14:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.Cena materiałów przetargowych 200 zł brutto. Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji w dniu 04.04.2013r. o godzinie 10:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 18.04.2013r. o godzinie 12:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.03.2013r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM "Ochota" organizuje przetarg na wynajem poniżej wymienionych lokali w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie:

1. lokal nr 1 - 239,8m²,
2. lokal nr 2 - 56,2m²,
3. lokal nr 3 - 51,6m²,
4. lokal nr 4 - 29,4m²,

Preferowana działalność handlowa, w tym asortyment spożywczy. Czas najmu: umowa na 10lat z możliwością przedłużenia. Preferowany oferent na całą powierzchnię. Możliwość aranżacji pod potrzeby najemcy. Wejście do lokali bezpośrednio z ulicy, na szerokości lokalu witryny. W lokalach nie przewiduje się prowadzenia działalności gastronomicznej.

Szczegółowy wykaz powierzchni lokali, rzut pawilonu wraz z SIWZ możliwy do odbioru w pokoju 206 przy ul. Pruszkowskiej 17 tel 22 572 89 32. Termin składania ofert upływa z dniem 29.03.2013r. o godzinie 12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.03.2013r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM "Ochota" organizuje przetarg na wynajem poniżej wymienionych lokali w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie:

1. lokal nr 1 - 239,8m²,
2. lokal nr 2 - 56,2m²,
3. lokal nr 3 - 51,6m²,
4. lokal nr 4 - 29,4m²,

Preferowana działalność handlowa, w tym asortyment spożywczy. Czas najmu: umowa na 10lat z możliwością przedłużenia. Preferowany oferent na całą powierzchnię. Możliwość aranżacji pod potrzeby najemcy. Wejście do lokali bezpośrednio z ulicy, na szerokości lokalu witryny. W lokalach nie przewiduje się prowadzenia działalności gastronomicznej.

Szczegółowy wykaz powierzchni lokali, rzut pawilonu wraz z SIWZ możliwy do odbioru w pokoju 206 przy ul. Pruszkowskiej 17 tel 22 572 89 32. Termin składania ofert upływa z dniem 29.03.2013r. o godzinie 12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.02.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Jadwisin, 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót.

1. Remont elewacji - 3 budynki
2. Remont pokryć dachów - 3 budynki
3. Remont posadzki i malowanie ścian w podziemnym garażu - 1 garaż
4. Remont balkonów tzw. ambony - 1 budynek

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla pokój nr 36 do dnia 18.02.2013r. do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2013r o godzinie 10:00 w siedzibie Administracji Osiedla.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godzinach 8:00 - 14:00 tel. 22 846 14 67 w. 115 Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty.Cena materiałów przetargowych - 300 zł.

Opłaty należy dokonać na konto: 88 1020 1055 0000 9702 00 97 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.02.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822 80 13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót:

1. Doposażenie w instalację ciepłej wody oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - 2 budynki

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Gorlicka - Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 3 do dnia 18.02.2013r. do godziny 15:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter. Cena materiałów przetargowych - 300 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji w dniu 19.02.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 26.02.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całośći przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.02.2013r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM "Ochota"

 

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 14.02.2013r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg niżej wymienionych lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 29 położony w Warszawie przy ul. 1-go Sierpnia 45 (powierzchnia 37,00 m² - III piętro)
- umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

2. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Warszawie przy ul. Baleya 12 (powierzchnia 38,30 m² - parter)
- umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Geodetów 4 (powierzchnia 36,50 m² - parter)
- umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

4. Lokal mieszkalny nr 37 położony w Warszawie przy ul. Hynka 5 (powierzchnia 42,50 m² - IV piętro)
- umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

5. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Warszawie przy ul. Tańskiego 7 (powierzchnia 50,60 m² - IV piętro)
- umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; pokój 112; telefon: (22) 572 89 05, 572 89 07, 572 89 31).

Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 06.02.2013r. - 13.02.2013r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla:

 • Al. Krakowska 268, tel. (22) 849 29 82 - dla pozycji 1
 • ul. Gorlicka 1, tel. (22) 658 28 10 - dla pozycji 2
 • ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846 14 67 - dla pozycji 3
 • ul. Hynka 7, tel. (22) 846 02 71 - dla pozycji 4,5

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "PRZETARG" na lokal nr...... przy ul. ............. " w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 14.02.2013r. przy ul. Przyszkowskiej 17, pokój 211 do godziny 9:00.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni (nr konta: 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza - który z oferentów wygrał przetarg - oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość - a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.01.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedla Jadwisin 02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót.

I. ROBOTY SANITARNE:

1. Wymiana instalacji c.o. - 1 budynek
2. Wymiana wodomierzy na radiowe - 5 budynków
3. Remont hydroforni

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla pokój nr 36 do dnia 30.01.2013r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2013r. o godzinie 10:00 w siedzibie Administracji Osiedla.

II. ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont schodów wejściowych - 2 budynki + 1 pawilon handlowy
2. Remont ślusarki okiennej klatek schodowych - 1 budynek
3. Remont klatek schodowych - 2 budynki

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla pokój nr 36 do dnia 31.01.2013r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2013r. o godzinie 10:00 w siedzibie Administracji Osiedla.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 tel. (22) 846 14 67 w. 115 - Pan Tomasz Wojcieski. Cena materiałów przetargowych - 300 zł.

Opłaty należy dokonać na konto: 88 1020 1055 0000 9702 00 97 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.01.2013r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822 80 13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie niżej wymienionych robót:

1. Doposażenie w instalację ciepłej wody oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - 3 budynki
2. wymiana wodomierzy na radiowe - 5 budynków
3. Wykonanie pomiarów ochronnych w lokalach, po wymianie wodomierzy - 5 budynków

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla Gorlicka Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 3 do dnia 25.01.2013r. do godziny 13:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter. Cena materiałów przetargowych - 300 zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji w dniu 28.01.2013r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 04.02.2013r. o godzinie 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"