Informacje Rady Nadzorczej

*(uwaga pełen tekst uchwał i protokołów dostępny jest w części dostępnej dla członków spółdzielni po zalogowaniu  – strefa mieszkańca ->materiały dla członków spółdzielni , teksty regulaminów dostępne są w dziale strefa mieszkańca ->dokumenty)

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22.01.2024 roku podjęła uchwałę w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody na przejściowe finansowanie prac naprawczych dotyczących garaży podziemnych w budynkach przy ul. Racławickiej 127-133 z funduszu ogólnego Spółdzielni.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29.01.2024 roku podjęła uchwały w sprawach:

 1. Przyjęcia w poczet członków WSM „Ochota”.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.02.2024 roku podjęła uchwały w sprawach:

 1. Planu gospodarczego na 2024 rok.
 2. Podziału Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota”, które odbędzie się w roku 2024 na liczbę części i zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 3. Wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 4. Przyjęcia w poczet członków WSM „Ochota”.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 04.03.2024 roku podjęła uchwały w sprawach:

 1. Przyjęcia w poczet członków WSM „Ochota”.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22.04.2024 roku podjęła uchwały w sprawach:

 1. Przyjęcia w poczet członków WSM „Ochota”.
 2. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na nieruchomościach położonych przy ul. Sulmierzyckiej, ul. Leżajskiej, ul. 1-go Sierpnia, ul. Dwudziestolatków, ul. Radarowej, i ul. Lechickiej.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 06.05.2024 roku:

 1. Podjęła uchwały w sprawach:
 1. Przyjęcia w poczet członków WSM „Ochota”.
 2. Zmiany uchwały nr 11/2024 Rady Nadzorczej WSM „Ochota” z dnia 26.02.2024 r.
 1. Uzyskała od Zarządu informacje w formie prezentacji na temat problematyki rozliczenia ciepła w WSM Ochota”.  
 2. Zajęła stanowisko w sprawie rozliczenia kosztów podgrzania wody oraz opłaty stałej z tytułu podgrzania wody za rok 2023 oraz terminu i sposobu poinformowania Członków WSM „Ochota”

                                                                                                                                                                                                                                Warszawa, dn. 06 maja 2024 r.

 

STANOWISKO Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”

 

w sprawie rozliczenia kosztów podgrzania wody oraz opłaty stałej z tytułu podgrzania wody za rok 2023 oraz terminu i sposobu poinformowania o tym Członków WSM „Ochota”

 

W nawiązaniu do licznych odwołań dotyczących rozliczenia kosztów podgrzania wody oraz opłaty stałej z tytułu podgrzania wody za rok 2023 otrzymywanych do wiadomości Rady Nadzorczej od Członków WSM „Ochota”, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się w dniu 06 maja 2024 r. z informacją przekazaną przez Zarząd WSM „Ochota” oraz opinią Komisji Rewizyjnej przedstawia swoją opinię i rekomendację dla działań Zarządu WSM „Ochota” podejmowanych w związku z opisanym powyżej problemem.

 

Rada Nadzorcza jako organ sprawujący kontrolę i nadzór nad działalnością WSM „Ochota” zwraca się do Zarządu o zbadanie problemu wszystkich ewentualnych zależnych od Spółdzielni przyczyn powstałych opóźnień z rozliczeniem podgrzania wody oraz podjęcia wszelkich działań mających na celu wyjaśnienie zaistniałych sytuacji niezależnych od WSM „Ochota” oraz o podjęcie działań, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości.

 

Rozumiejąc uwarunkowania prowadzonych trudnych negocjacji handlowych z jedynym dostawcą ciepła na terenie Warszawy, Rada Nadzorcza zwraca się do Zarządu o takie zakończenie tematu rozliczeń ciepła, aby Członkowie WSM „Ochota” byli przekonani, że w pełni wykorzystano obowiązujące przepisy prawa i zależności pomiędzy dostawcą, a odbiorcą ciepła, w sposób korzystny dla wszystkich Członków WSM „Ochota”.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd WSM „Ochota” są, w celu uniemożliwienia prowadzenia praktyk monopolistycznych, jednolitym sojusznikiem w działalności Spółdzielni, dlatego ważna jest silna gwarancja tej jedności zarówno dla Zarządu jak i Członków WSM „Ochota”.

 

Istotą relacji Członków WSM „Ochota”, pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem jest pełne zaufanie także w kwestii przekazywanych informacji.

 

Rada Nadzorcza rekomenduje, aby działania Zarządu WSM „Ochota” w obszarze polityki informacyjnej wobec mieszkańców WSM „Ochota” zmierzały do poprawy sposobu informowania tak, aby otrzymywali Oni wiadomości rzetelne, poparte uzasadnieniem i przesłane bezzwłocznie. Poprawa polityki informacyjnej pozwoli na uniknięcie sytuacji w której członkowie WSM „Ochota” szukają informacji na forach czy w mediach społecznościowych, co skutkuje tym, że są Oni wprowadzani w błąd i nie posiadają faktycznej wiedzy o zagadnieniu, które stanowi ich przedmiot zainteresowania.

 

Rada Nadzorcza WSM „Ochota” z niepokojem przyjęła informację, że część Członków WSM „Ochota” uznała otrzymaną w kwietniu 2024 r. informację o rozliczeniu podgrzania wody za rok 2023 za krzywdzącą, nierealną i nieadekwatną do faktycznego zużycia. Na aprobatę w tym zakresie zasługuje inicjatywa Zarządu WSM „Ochota” podjęta w kwietniu 2024 r. dotycząca zorganizowania spotkań z mieszkańcami (zarówno na terenie obydwu Osiedli jak i w siedzibie Spółdzielni), podczas których prezentowane były wyjaśnienia powstałych rozliczeń podgrzania wody za rok 2023 r., w tym wyjaśnione zostały rozliczenia wpłacanych przez Członków WSM „Ochota” zaliczek i jak te zaliczki przełożyły się na ostateczne obciążenia mieszkańców (powstania dopłaty bądź niedopłaty).

 

                                                                                                                                                                     Krzysztof Grzelka

                                                                                                                                                                     Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

 

                                                                                                                                                                     Maria Piotrowska

                                                                                                                                                                     Sekretarz Rady Nadzorczej