You are currently viewing Zmiana opłat

Zmiana opłat

Na podstawie art.24f ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków w dniu 28 grudnia 2022 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził wniosek MPWiK o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków na okres 3 lat, od dnia 27 stycznia 2023 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd WSM „Ochota” informuje że od 1 lutego 2023 roku:

– cena (brutto) za 1m3 wody wynosi 4,29 zł
– cena (brutto) za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,59zł

Razem Brutto za 1m3 zimnej wody: 10,88 zł

Indywidualne informacje o zmienionej wysokości opłat otrzymają Państwo w najbliższym czasie.

ZARZĄD WSM OCHOTA