KOMUNIKAT

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” informuje, że w dniach 04.06.2024 r. – 13.06.2024 r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 977 członków Spółdzielni, co stanowi 9,62 % ogółu uprawnionych członków.

Podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałą Nr 1/2024 zatwierdzono zmiany w Statucie w zakresie § 5§ Statutu.
  2. Uchwałą Nr 2/2024 odwołano Prezesa Zarządu WSM „Ochota”
  3. Uchwałą Nr 3/2024 odwołano Członka Rady Nadzorczej WSM „Ochota”
  4. Uchwałą Nr 4/2024 odwołano Członka Rady Nadzorczej WSM „Ochota”
  5. Uchwałą Nr 5/2024 odwołano Członka Rady Nadzorczej WSM „Ochota” 6. Uchwałą Nr 6/2024 odwołano Członka Rady Nadzorczej WSM „Ochota”

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2023r„ zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2023 r„ podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2023r„ wniosków poiustracyjnych z lustracji pełnej za lata 2020 – 2022 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w dniach 04.12.2023 r. – 22.03.2024 r„ udzielenia absolutorium Prezes Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

Szczegółowy protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni, po uprzednim zalogowaniu się.

Protokół jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17.

WSM „OCHOTA”