You are currently viewing KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Warszawa, dn. 06 maja 2024 r.

 

STANOWISKO

Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”

 

w sprawie rozliczenia kosztów podgrzania wody oraz opłaty stałej z tytułu podgrzania wody za rok 2023 oraz terminu i sposobu poinformowania o tym Członków WSM „Ochota”

W nawiązaniu do licznych odwołań dotyczących rozliczenia kosztów podgrzania wody oraz opłaty stałej z tytułu podgrzania wody za rok 2023 otrzymywanych do wiadomości Rady Nadzorczej od Członków WSM „Ochota”, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się w dniu 06 maja 2024 r. z informacją przekazaną przez Zarząd WSM „Ochota” oraz opinią Komisji Rewizyjnej przedstawia swoją opinię i rekomendację dla działań Zarządu WSM „Ochota” podejmowanych w związku z opisanym powyżej problemem.

Rada Nadzorcza jako organ sprawujący kontrolę i nadzór nad działalnością WSM „Ochota” zwraca się do Zarządu o zbadanie problemu wszystkich ewentualnych zależnych od Spółdzielni przyczyn powstałych opóźnień z rozliczeniem podgrzania wody oraz podjęcia wszelkich działań mających na celu wyjaśnienie zaistniałych sytuacji niezależnych od WSM „Ochota” oraz o podjęcie działań, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości.

Rozumiejąc uwarunkowania prowadzonych trudnych negocjacji handlowych z jedynym dostawcą ciepła na terenie Warszawy, Rada Nadzorcza zwraca się do Zarządu o takie zakończenie tematu rozliczeń ciepła, aby Członkowie WSM „Ochota” byli przekonani, że w pełni wykorzystano obowiązujące przepisy prawa i zależności pomiędzy dostawcą, a odbiorcą ciepła, w sposób korzystny dla wszystkich Członków WSM „Ochota”.

Rada Nadzorcza i Zarząd WSM „Ochota” są, w celu uniemożliwienia prowadzenia praktyk monopolistycznych, jednolitym sojusznikiem w działalności Spółdzielni, dlatego ważna jest silna gwarancja tej jedności zarówno dla Zarządu jak i Członków WSM „Ochota”.

Istotą relacji Członków WSM „Ochota”, pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem jest pełne zaufanie także w kwestii przekazywanych informacji.

Rada Nadzorcza rekomenduje, aby działania Zarządu WSM „Ochota” w obszarze polityki informacyjnej wobec mieszkańców WSM „Ochota” zmierzały do poprawy sposobu informowania tak, aby otrzymywali Oni wiadomości rzetelne, poparte uzasadnieniem i przesłane bezzwłocznie. Poprawa polityki informacyjnej pozwoli na uniknięcie sytuacji w której członkowie WSM „Ochota” szukają informacji na forach czy w mediach społecznościowych, co skutkuje tym, że są Oni wprowadzani w błąd i nie posiadają faktycznej wiedzy o zagadnieniu, które stanowi ich przedmiot zainteresowania.

Rada Nadzorcza WSM „Ochota” z niepokojem przyjęła informację, że część Członków WSM „Ochota” uznała otrzymaną w kwietniu 2024 r. informację o rozliczeniu podgrzania wody za rok 2023 za krzywdzącą, nierealną i nieadekwatną do faktycznego zużycia. Na aprobatę w tym zakresie zasługuje inicjatywa Zarządu WSM „Ochota” podjęta w kwietniu 2024 r. dotycząca zorganizowania spotkań z mieszkańcami (zarówno na terenie obydwu Osiedli jak i w siedzibie Spółdzielni), podczas których prezentowane były wyjaśnienia powstałych rozliczeń podgrzania wody za rok 2023 r., w tym wyjaśnione zostały rozliczenia wpłacanych przez Członków WSM „Ochota” zaliczek i jak te zaliczki przełożyły się na ostateczne obciążenia mieszkańców (powstania dopłaty bądź niedopłaty).

 

                                                                           

                                                       Krzysztof Grzelka

                                                                      Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

 

                                                       Maria Piotrowska

                                                            Sekretarz Rady Nadzorczej