You are currently viewing INFORMACJA dla mieszkańców „WSM OCHOTA”

INFORMACJA dla mieszkańców „WSM OCHOTA”

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Warszawa, dnia 23 stycznia 2024r.

Szanowni Państwo,

Na postawie art. 24f ust.l ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w dniu 28 grudnia 2022 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził wniosek MPWiK o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków na okres 3 lat, od dnia 27 stycznia 2024 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd WSM „OCHOTA” informuje, że od 1 lutego 2024 roku:

– cena (brutto) za 1 m3 wody wynosi 4,54 zł
– cena (brutto) za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,92 zł
–  Razem (brutto) za 1 m3 zimnej wody 11,46 zł

Ww. zmiana ceny jest niezależna od Spółdzielni.

Indywidualne informacje o zmienionej wysokości opłat otrzymają Państwo w terminie do 31.01.2024.

Z poważaniem
WSM „Ochota

pobierz załącznik