You are currently viewing PRZETARG NA MIESZKANIE

PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 30.10.2023 r. o godz. 11:00
w siedzibie Zarządu  Spółdzielni w Warszawie,  ul. Pruszkowska 17 w Warszawie odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 95 położonego w Warszawie przy  ul. Baleya 6 , o powierzchni użytkowej 26,9  m2, znajdującego się na parterze.

Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa  ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 360.337,00 zł ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem   zł). Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w Biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww  lokal mieszkalny będzie  udostępniony do obejrzenia od dnia  16.10.2023 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla- ul.  Gorlicka 1,  nr tel. 22 658 28 10.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 95 przy ul. Baleya 6” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro,  do dnia                               30 października  2023 r. , do godz. 9:00. Do oferty powinny być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu  oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne  w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni  lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota”  ( pok.112), przy ul. Pruszkowskiej 17.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni
( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 )  wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

 

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.
Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

 

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni
w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium,
a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni
roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

   

ZARZĄD

WSM „OCHOTA”