You are currently viewing PRZETARG NA MIESZKANIE

PRZETARG NA MIESZKANIE

 Zarząd  WSM  „Ochota”  zawiadamia,  że  w dniu 21.12.2023 r.  o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, ul. Pruszkowska 17 w Warszawie, odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 72 położonego w Warszawie przy ul. Okińskiego 6, o powierzchni użytkowej 37,2 m2, znajdującego się na II piętrze.

Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 525.629,00 zł ( słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć zł). Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w Biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww lokal mieszkalny będzie udostępniony do obejrzenia od dnia 04.12.2023 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla- ul. Gorlicka 1, nr tel. 22 658 28 10.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 72 przy ul. Okińskiego 6” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro, do dnia 21.12.2023 r., do godz. 9:00. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota” ( pok.112), przy ul. Pruszkowskiej 17, lub na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl

W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby,  które  wpłaciły  na
konto  Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 )
wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium  oferenta,  który  wygrał  przetarg  zalicza  się  na  poczet  wartości  lokalu.

Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg. Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  ZARZĄD WSM „OCHOTA”