You are currently viewing PRZETARG NA MIESZKANIE

PRZETARG NA MIESZKANIE

ZAWIADOMIENIE

o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.02.2024 r. o godz. 11.00
w siedzibie ZarząduWarszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”,ul. Pruszkowska 17 w Warszawie, odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 72 położonego w Warszawie przy ul. Okińskiego 6,o powierzchni użytkowej 37,2 m2, znajdującego się na II piętrze.

Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

 

Cena wywoławcza lokalu wynosi 525.629,00 zł ( słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięćzł). Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w Biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

 

Wwlokal mieszkalny będzieudostępniony do obejrzenia od dnia 15.02.2024 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla- ul. Gorlicka 1,nr tel. 22 658 28 10.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 72 przy ul. Okińskiego 6” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro,do dnia 29.02.2024 r., do godz. 9.00. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetarguoraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępnew Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielnilub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota”( pok.112), przy ul. Pruszkowskiej 17, lub na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni
( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 )wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

 

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.
Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

 

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni
w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium,
a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni
roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

ZARZĄD

WSM „OCHOTA”