You are currently viewing PRZETARG NA MIESZKANIE

PRZETARG NA MIESZKANIE

ZAWIADOMIENIE

o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w WSM „Ochota”

WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 16.05.2024 r. o godz. 10.00
w siedzibie Zarządu  Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”,  ul. Pruszkowska 17 w Warszawie, odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Warszawie przy ul. Strubiczów 6,  o powierzchni użytkowej 37,5  m2, znajdującego się na parterze.

Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa  ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 496.691,00 zł ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden  zł). Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w Biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww  lokal mieszkalny będzie  udostępniony do obejrzenia od dnia  06.05.2024 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla- al.Krakowska 274,  nr tel. 603 330 165, 603 403 889.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 37 przy ul. Strubiczów 6” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro,  do dnia 16.05.2024 r., do godz. 9.00. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu  oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne  w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni  lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota”  ( pok.112), przy ul. Pruszkowskiej 17, lub na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni
( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 )  wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.
Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium,a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  

 

                                                                                                                              WSM„OCHOTA”