Przepisy dotyczące członkostwa

Przepisy dotyczące członkostwa

I Członkostwo w Spółdzielni

Warunki uzyskania członkostwa określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwaną dalej „ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych” oraz postanowienia Statutu  WSM „Ochota”

  • Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych od dnia 9 września 2017 r. członkiem spółdzielni jest każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli:
  • przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  • przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo od lokalu,
  • przysługuje jej roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • przysługuje jej roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu („ekspektatywa własności”) lub
  • jest założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W powyższych przypadkach członkostwo powstaje z mocy prawa, a co za tym idzie nie wymaga składania deklaracji o przyjęcie w poczet członków.

Członkami spółdzielni są  oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Osoba ubiegająca się o członkostwo składa deklarację członkowską. W/w zasady stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

Osoba, która przekształciła swoje prawo do lokalu w prawo odrębnej własności  zachowuje członkostwo w Spółdzielni.

UWAGA

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W takim przypadku uprawnieni do lokalu powinni złożyć do Spółdzielni zgodne oświadczenie, w którym wyznaczą członka Spółdzielni i Pełnomocnika (oświadczenie-wskazanie członka Spółdzielni).W przypadku niezgodności, co do kwestii członkostwa w Spółdzielni osób uprawnionych, o członkostwie, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy oraz w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej-wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, współuprawnieni mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni. Za opłaty za lokal odpowiadają solidarnie wszyscy uprawnieni do lokalu.

II Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Oboje małżonkowie posiadają to prawo wówczas, jeżeli zostało ono przydzielone lub zawarta została umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa w czasie trwania związku małżeńskiego, bez względu na to, które z nich jest członkiem Spółdzielni i nawet wówczas, kiedy jeden z małżonków nie był umieszczony w przydziale (umowie).

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków, jeżeli prawo należało do obojga – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi. Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy. o spółdzielniach mieszkaniowych wkład mieszkaniowy podlega dziedziczeniu.

2. W przypadku zgonu członka Spółdzielni, któremu wyłącznie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – prawo to wygasa. Wówczas osoby bliskie mają roszczenie (zgodnie z art. 15 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Zainteresowany powinien udokumentować m.in.:

   • fakt, iż jest osobą bliską byłego członka Spółdzielni,
   • posiadanie wyłącznego prawa do całego wkładu mieszkaniowego – należy przedstawić postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłym członku Spółdzielni lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia i jeżeli jest kilku spadkobierców – dokonać działu spadku. Spadkobiercy powinni również wystąpić do Spółdzielni z prośbą o wydanie stosownego zaświadczenia do Urzędu Skarbowego celem zgłoszenia nabytego spadku tj. wkładu mieszkaniowego,
   • brak zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu.

Powyższe zasady obowiązują nie tylko w przypadku zgonu członka Spółdzielni, który posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, ale również kiedy prawo to wygaśnie.

3. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w  sip.legalis (art. 4 ust. 1.)

4. W przypadku kilku uprawnionych do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego  
Zgodnie z art. 15 ust. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty

III  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

1. W przypadku śmierci członka Spółdzielni lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – spadkobierca powinien, przedstawić sądowne stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia i wystąpić do Biura Zarządu o wydanie stosownego zaświadczenia do Urzędu Skarbowego, celem zgłoszenia nabytego spadku. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa (zgodnie z art. 179 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) oraz wskazać osobę, która będzie członkiem Spółdzielni.

2. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu możliwe jest założenie księgi wieczystej. Wniosek o założenie księgi wieczystej składa się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Al. Solidarności 58. Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie ze Spółdzielni o stanie prawnym lokalu. Zaświadczenie to wydawane jest na pisemny lub mailowy wniosek ( wniosek o wydanie zaświadczenia do założenia KW) osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia – ok. 7 dni od daty złożenia wniosku. Warunkiem uzyskania niniejszego zaświadczenia jest brak zaległości w opłatach za lokal;
  • poświadczone dokumenty potwierdzające posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. przydział spółdzielczego prawa do lokalu, umowa przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe, umowa kupna itd.

Szczegółowych informacji na temat założenia księgi wieczystej i niezbędnych do tego dokumentów można uzyskać w Sądzie wieczystoksięgowym. Spółdzielnia nie pośredniczy w założeniu księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

3. Jeżeli posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zamierza zbyć to prawo (sprzedać, darować, zamienić) to najpierw powinien wystąpić do Biura Zarządu, z prośbą o wydanie stosownego zaświadczenia. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia – ok. 7 dni od daty złożenia wniosku. Po odbiór zaświadczenia zgłasza się osoba posiadająca prawo do lokalu lub wyznaczony przez Nią pełnomocnik na podstawie ważnego pełnomocnictwa. Zaświadczenie jest ważne prze 30 dni od daty wystawienia.
Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  powinna być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego.

IV Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego w odrębną własność możliwe jest, gdy Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania lub prawo własności gruntu, na którym posadowiony jest Państwa budynek oraz jest prawomocna uchwała Zarządu określająca przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali w danej nieruchomości.

W przypadku przekształcenia  spółdzielczego  lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o podanie warunków finansowych zmiany statusu lokalu ( „Wniosek o podanie warunków finansowych”). Po otrzymaniu wyliczenia należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazaną kwotę, a następnie złożyć pismo z prośbą o przekształcenie  prawa do lokalu, dokumenty należy składać w Biurze Zarządu, ul. Pruszkowska 17, II piętro  lub przesłać pocztą na adres naszej Spółdzielni. Do wniosku należy dołączyć wypełniony druk „Dane osobowe do aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności” oraz załączyć oświadczenie o braku zmian architektonicznych w lokalu lub jeżeli takie były dołączyć szkic lokalu z usytuowaniem ścian nośnych, działowych, lokalizacją pomieszczeń i  otworów wentylacyjnych.

W przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności należy złożyć pismo z prośbą o przekształcenie  prawa do lokalu, Dokumenty należy składać w Biurze Zarządu, ul. Pruszkowska 17, II piętro  lub przesłać pocztą na adres naszej Spółdzielni. Do wniosku należy dołączyć wypełniony druk „Dane osobowe do aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności” oraz załączać oświadczenie o braku zmian architektonicznych w lokalu lub jeżeli takie były dołączyć szkic lokalu z usytuowaniem ścian nośnych, działowych, lokalizacją pomieszczeń i  otworów wentylacyjnych.

Członek Spółdzielni (lub osoba posiadająca prawo do lokalu) ponosi koszty związane z ustanowieniem prawa odrębnej własności lokalu. Na opłaty notarialne i sądowe ponoszone przez nabywającego własność lokalu należy przeznaczyć ok. 2.000,00 zł – płatne  u Notariusza. Na kwotę tej opłaty składają się, m.in. taksa notarialna, odpisy aktu notarialnego, wniosek do Sądu wieczystoksięgowego o założenie księgi wieczystej.

Jeżeli zainteresowany spłaca kredyt wg normatywu, zasady rozliczeń z tytułu całkowitej spłaty tego kredytu regulują postanowienia ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995.

V Przekazywanie danych rzeczoznawcom majątkowym

Zgodnie z art. 155 ust. 1 pkt 6b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami WSM „Ochota”  jest zobowiązana udostępniać rzeczoznawcom majątkowym niezbędne dane o nieruchomościach zawarte w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu Spółdzielni. W celu uzyskania danych transakcyjnych zapraszamy rzeczoznawców majątkowych do Działu członkowsko-mieszkaniowego, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Nie przesyłamy danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.