Remont Lokalu (wymagane zgody)

  1. Właściciele lokali winni zgłaszać na piśmie/ lub drogą e-mail zamiar przystąpienia do prac remontowych przed ich rozpoczęciem do właściwej Administracji Osiedla.

Szczególnie należy poinformować o pracach polegających na:

zmianie układu pomieszczeń w lokalu

– rozbiórce i murowaniu ścian (wymagane jest  dostarczenie opinii technicznej opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  Po zapoznaniu się z dokumentacją, Inspektor ds. budowlanych podejmuje decyzję o możliwości wykonania zmian przedstawionych w projekcie).

– wymianie stolarki okiennej lub parapetów zewnętrznych

– wymianie drzwi zewnętrznych – winny otwierać się do wewnątrz mieszkania, ewentualne uszkodzenia ściany od strony klatki schodowej należy naprawić

– wymianie drzwi do komórki lokatorskiej

– naruszeniu szlichty posadzkowej lub izolacji akustycznej betonowej posadzki

– zabudowie balkonu

– montażu rolet antywłamaniowych

– montażu siatek zabezpieczających np. okna lub balkon

– montażu krat okiennych

– montażu klimatyzatora

Przed planowanym montażem klimatyzatora należy złożyć w spółdzielni wniosek o wyrażenie zgody – załącznik nr 1 do regulaminu montażu klimatyzatora.

Regulamin wraz z wnioskiem znajduje się na stronie WSM Ochota:

LINK – PDF

Spółdzielnia nie wyraża zgody na montaż klimatyzatora na elewacji budynku, może on być zamontowany wyłącznie w obrębie okna lub balkonu.

Przy montażu zewnętrznym, zgodnie z zaleceniami, należy spełnić warunki:

– klimatyzator winien być zamontowany przez uprawnionego specjalistę, odpowiednio wygłuszony – montaż np. na amortyzatorach lub poduszkach powietrznych, tak aby w maksymalnym stopniu ograniczyć emisję hałasu i oddziaływanie na konstrukcję budynku.

– Skropliny, które będą tworzyć się w czasie pracy klimatyzatora nie mogą ściekać po elewacji, powinny być odprowadzone do kuwety.

– Poziom ciśnienia akustycznego klimatyzatora musi być BEZWZGLĘDNIE niższy niż 46-48 decybeli. W innym przypadku zgoda nie będzie wyrażona.

Spółdzielnia swoje stanowisko wyraża wyłącznie w odniesieniu do konkretnego modelu klimatyzatora.

– montażu daszka/zadaszenia nad balkonem, loggią, tarasem

– montażu anten zewnętrznych do odbioru TV

– organizacji lub grodzeniu użytkowanego przy budynku ogródka

– inne prace dotyczące części wspólnej nieruchomości

  1. W przypadku, gdy Ustawa Prawo budowlane stanowi, że zakres planowanych prac wymaga uzyskania Decyzji lub opinii/zgłoszenia do organu administracji architektoniczno – budowlanej lokator winien dopełnić wszelkich formalności z tym związanych i przed rozpoczęciem prac dostarczyć do Spółdzielni egzemplarz projektu, kopię uzyskanej Decyzji lub Zaświadczenia wydanego przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania prac.
  2. W trakcie remontu mieszkania/lokalu użytkowego właściciel jest zobowiązany przestrzegać zapisów Regulaminu porządku domowego w WSM „Ochota” – dostępny na stronie internetowej w strefie mieszkańca – materiały dla członków – dokumenty – Regulamin porządku domowego.

Zanieczyszczenia poremontowe:

gruz, odpady należy usuwać na bieżąco na własny koszt. Miejsce postawienia kontenera / worka na gruz należy uzgodnić z administratorem.

W przypadku obudowy ścian glazurą lub innymi okładzinami, obowiązkiem użytkownika lokalu jest wykonanie w/wym. robót w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wykonania napraw lub wymiany wodomierzy, zaworów odcinających, pionów instalacji i urządzeń sanitarnych, wodnych, gazowych i elektrycznych

Obowiązkowe Przeglądy

  1. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego – dla własnego bezpieczeństwa, mamy obowiązek jeden raz w roku (w przypadkach przewidzianych przez Prawo Budowlane dwa razy w roku) wykonać przeglądy instalacji gazowej i kominowo – wentylacyjnej w naszych zasobach. Około 10% użytkowników uchyla się od tego obowiązku i nie udostępnia lokali. Wówczas taki użytkownik powinien wykonać w/wym. kontrolę niezwłocznie na własny koszt i dostarczyć protokoły do Administracji Osiedla.
  2. W czasie prowadzonych remontów w budynkach np. wymiana instalacji sanitarnych, jak również podczas obowiązkowej co 5 lat wymiany wodomierzy użytkownicy winni udostępnić lokale oraz komórki lokatorskie zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac, co usprawni i skróci czas robót remontowych.
  3. W lokalach, w których prowadzone są prace remontowe, zabrania się wkuwania rur z.w., c.w., c.o. w konstrukcję ścian i stropów budynku oraz ingerencji w piony kanalizacyjne poprzez przesunięcie lub obniżanie trójników.