Sprawy związane z członkostwem

Dział członkowsko-mieszkaniowy

Dział członkowsko-mieszkaniowy zajmuje się niżej wymienionymi zagadnieniami:

 1. Prowadzenie spraw związanych z prawami do lokali w zasobach  WSM „Ochota” dla osób Zainteresowanych:
  1. Uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  2. Przekształceniem w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  3. Uzyskaniem odrębnej własności lub przyrzeczenia odrębnej własności lokali nabytych w przetargach organizowanych przez Spółdzielnię;
  4. Uregulowaniem stanu prawnego lokalu po śmierci uprawnionego do lokalu, po uzyskaniu rozwodu
  5. Uzyskaniem zaświadczeń niezbędnych do przedłożenia w:
   • Sądzie Rejonowym właściwym Wydziale Ksiąg wieczystych do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   • Kancelarii Notarialnej w celu sprzedaży, darowizny, zamiany lokalu, do sporządzenia testamentu i do załatwienia innych spraw notarialnych,
   • Urzędzie Skarbowym,
   • Urzędach miasta stołecznego Warszawy,
   • Innych instytucjach

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem i utratą członkostwa w WSM „Ochota”

Wydawanie Zaświadczeń     

Wszelkie zaświadczenia dotyczące lokalu (np. potrzebne przy sprzedaży lub w celu przedstawienia w sądzie u notariusza itp.) wydaje Dział Członkowsko-Mieszkaniowy
ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa, pokój 112 – 1 piętro.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – 14:00 – 17:00

Wtorek, czwartek – 9:00 – 12:00

Środa, piątek – 12:00 – 14:30

Tel. (22) 572 89 05 (22) 572 89 07

Czas oczekiwania na zaświadczenie to ok. 7-10 dni.

W sprawie odbioru zaświadczeń prosimy o kontakt z wyżej wymienionym działem.

Uzyskanie zaświadczenie ze Spółdzielni do  Kancelarii Notarialnej, Sądu Rejonowego oraz innych Urzędów

W celu uzyskania zaświadczenia należy zwrócić się do Spółdzielni z taką prośbą w formie pisemnej. Podanie należy złożyć w Biurze Podawczym, ul. Pruszkowska 17 II piętro, lub przesłać na adres: 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17. Można również przesłać prośbę w formie mailowej na adres: sekretariat@wsmochota.com.pl

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie do Sądu Rejonowego w celu założenia księgi wieczystej prosimy o podanie informacji: na którym piętrze mieści się lokal i z czego się składa ( wniosek o wydanie zaświadczenia do założenia KW)

Zaświadczenie do Kancelarii Notarialnej wydawane jest z adnotacją, że jest ważne przez 30 dni. W przypadku niedokonania transakcji w tym czasie i chęci  uzyskania nowego zaświadczenia z aktualną datą, konieczny jest zwrot poprzednio wydanego zaświadczenia

W każdym z powyższych przypadków  prosimy o podanie nr telefonu do kontaktu.

Wydanie zaświadczenia może nastąpić tylko w przypadku nieposiadania zadłużenia związanego z eksploatacją lokalu.

Formalności związane z nabyciem lokalu

W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy wypełnić  poniżej załączone druki i złożyć je w oryginale w Biurze Spółdzielni, lub Administracji swojego Osiedla:

     1. Oświadczenie o sposobie dostarczania korespondencji oraz zgłoszenie osób zamieszkałych w lokalu. W oświadczeniu należy zaznaczyć pkt 1 w przypadku chęci uzyskiwania korespondencji drogą elektroniczną. Konieczne jest również zaznaczeniu punktu 2- w przypadku chęci otrzymywania korespondencji na adres w zasobach Spółdzielni lub punktu 3 – w przypadku wskazania innego adresu do korespondencji, poza zasobami Spółdzielni;
     2. Druk zgody na wysyłkę korespondencji drogą elektroniczną ( w przypadku chęci uzyskiwania informacji ze Spółdzielni drogą elektroniczną);
     3. Wniosek o nadanie loginu i hasła do strony internetowej dla członków w przypadku chęci wglądu do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Spółdzielni, a przeznaczonych tylko dla członków Spółdzielni;
     4. Kserokopię protokołu zdawczo – odbiorczego – jest to bardzo ważne w przypadku kupna sprzedaży lokalu – nie sporządzenie stosownego protokołu na którym uwidocznione są stany liczników na dzień przejęcia lokalu może wiązać się z poniesieniem opłat za cały okres rozliczeniowy.

W przypadku nabycia prawa odrębnej własności  lokalu konieczne jest zgłoszenie się do naszego Działu z aktem notarialnym zakupu, darowizny itp. lokalu, w celu dokonania niezbędnych zmian w aktach Spółdzielni. Należy również wypełnić  poniżej załączone druki i złożyć je w oryginale w Biurze Spółdzielni  lub Administracji swojego Osiedla:

     1. Oświadczenie o sposobie dostarczania korespondencji oraz zgłoszenie osób zamieszkałych w lokalu. W oświadczeniu należy zaznaczyć pkt 1 w przypadku chęci uzyskiwania korespondencji drogą elektroniczną. Konieczne jest również zaznaczeniu punktu 2- w przypadku chęci otrzymywania korespondencji na adres w zasobach Spółdzielni lub punktu 3 – w przypadku wskazania innego adresu do korespondencji, poza zasobami Spółdzielni,
     2. Druk zgody na wysyłkę korespondencji drogą elektroniczną ( w przypadku chęci uzyskiwania informacji ze Spółdzielni drogą elektroniczną),
     3. Wniosek o nadanie loginu i hasła do strony internetowej dla członków w przypadku chęci wglądu do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Spółdzielni, a przeznaczonych tylko dla członków Spółdzielni,
     4. Kserokopię protokołu zdawczo – odbiorczego

Formalności w przypadku nabycia lokalu w  drodze spadkobrania po zmarłym członku Spółdzielni lub właścicielu

     1. Należy zgłosić się do naszego Działu z dokumentem potwierdzającym prawo do spadku po zmarłym, tj. z aktem poświadczenia dziedziczenia lub postanowieniem Sądu o nabyciu praw do spadku oraz wypełnić załączone druki i złożyć je w oryginale w Biurze Spółdzielni:
     2. Oświadczenie o sposobie dostarczania korespondencji oraz zgłoszenie osób zamieszkałych w lokalu. W oświadczeniu należy zaznaczyć pkt 1 w przypadku chęci uzyskiwania korespondencji drogą elektroniczną. Konieczne jest również zaznaczeniu punktu 2- w przypadku chęci otrzymywania korespondencji na adres w zasobach Spółdzielni lub punktu 3 – w przypadku wskazania innego adresu do korespondencji, poza zasobami Spółdzielni
     3. Druk zgody na wysyłkę korespondencji drogą elektroniczną ( w przypadku chęci uzyskiwania informacji ze Spółdzielni drogą elektroniczną),
     4. Wniosek o nadanie loginu i hasła do strony internetowej dla członków w przypadku chęci wglądu do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Spółdzielni, a przeznaczonych tylko dla członków Spółdzielni

Formalności których należy dokonać, aby ustanowić prawo odrębnej własności lokalu

Należy złożyć wniosek – w Biurze Zarządu, ul. Pruszkowska 17, II piętro  lub przesłać pocztą na adres naszej Spółdzielni. Do wniosku należy dołączyć wypełniony druk „Dane osobowe do aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności” oraz załączyć oświadczenie o braku zmian architektonicznych w lokalu lub jeżeli takie były dołączyć szkic lokalu z usytuowaniem ścian nośnych, działowych, lokalizacją pomieszczeń i  otworów wentylacyjnych. Członek Spółdzielni (lub osoba posiadająca prawo do lokalu) ponosi koszty związane z ustanowieniem prawa odrębnej własności lokalu. Opłaty notarialne i sądowe ponoszone są przez nabywającego własność lokalu i należy przeznaczyć na nie ok. 2.000,00 zł (płatne u Notariusza). Na kwotę tej opłaty składają się, m.in. taksa notarialna, odpisy aktu notarialnego, wniosek do Sądu wieczystoksięgowego o założenie księgi wieczystej.