Wnoszenie opłat

  • Wnoszenie opłat

Wpłaty za lokale mieszkalne a także zasoby nie mieszkaniowe takie jak np. garaże, miejsca postojowe , pomieszczenia gospodarcze powinny być wnoszone do 15 dnia każdego miesiąca. Prosimy o wnoszenie opłat na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do lokalu.  Dokonanie wpłat na numer inny niż przypisany może spowodować opóźnienie w księgowaniu a co za tym idzie naliczenie odsetek.

  • Odsetki na koncie czynszowym
   1. Od niezapłaconych w terminie Opłat. Spółdzielnia nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, określonych odrębnymi przepisami. Odsetki od zaległości naliczane są kwartalnie za każdy dzień opóźnienia – począwszy od dnia następującego po terminie płatności, zgodnie z saldem na dzień ostatniego dnia każdego miesiąca.
   2. Każda wpłata osoby zalegającej, jeśli na dowodzie wpłaty nie zostanie określony tytuł płatności i okres którego wpłata dotyczy, jest zaliczana na pokrycie najdalej wymagającej wierzytelności Spółdzielni.
    Jeśli zamiarem Wpłacającego jest uregulowanie odsetek to przy wpłacie w opisie przelewu należy umieścić taką informację.
   3. Odsetki naliczane od spraw zasądzonych nie są uwidaczniane w elektronicznym biurze obsługi klienta. Informacji o ich wysokości udziela dział windykacji.
  • Opłata za rozliczenie wody lub centralne ogrzewanie

Opłaty za wodę i centralne ogrzewanie księgowane są na koncie czynszowym lokalu. Niedopłaty należy wpłacać na to samo konto, na które opłacają Państwo czynsz.
Rozliczenia wody są dokonywane dwa razy do roku. Rozliczenie centralnego ogrzewania dokonywane są raz w roku w listopadzie.

  • Zwrot nadpłaty

Jeżeli na koncie lokalu powstała nadpłata, możną ją rozliczyć poprzez :

– Pomniejszenie zapłaty czynszu lub wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Jeżeli mają Państwo uwierzytelniony adres mailowy, prośbę można wysłać drogą mailową, złożyć podanie osobiście lub przesłać pocztą.

Na wniosku o zwrot nadpłaty należy:

wpisać numer konta bankowego, na które ma być zwrócona nadpłata

– podać dokładną kwotę jaka ma być zwrócona

– dostarczyć wskazany wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lokalu Jeżeli z wnioskiem występują współwłaściciele lokalu a konto na które ma być przekazana nadpłata nie jest wspólnym kontem, druga osoba musi wyrazić zgodę na przekazanie nadpłaty na konto współwłaściciela. Dotyczy to również małżeństw.

  • Wniosek o przeliczenie czynszu

Dział naliczeń czynszów, nalicza czynsz do 10 każdego miesiąca. Nie ma możliwości dokonywania zmian wstecz. Informacje dot. nowego czynszu przekazywane są mieszkańcom do 15-go, czyli przed terminem płatności czynszu.  Informacje przekazywane drogą elektroniczną są dostarczane wcześniej tj. między 10 a 13 każdego miesiąca.

Przy zmianie ilości osób zaliczki na wodę nie są zmieniane automatycznie. Dział rozliczeń mediów realizuje zmiany zaliczek na podstawie Państwa dyspozycji.

  • Pakiet „Antena”

W ramach umowy Spółdzielni z telewizją kablową dostępny jest podstawowy pakiet telewizji tzw. Pakiet „Antena” – opłata z tego tytułu wyszczególniona jest na informacji o wysokości opłat. Jeżeli  mają  Państwo  zawartą indywidualną umowę z operatorem TV kablowej , korzystają  z anteny pokojowej lub nie korzystają z odbioru telewizji, a NADAL w Państwa informacji o wysokości opłat za lokal widnieje pozycja pt. „Pakiet Antena”, należy złożyć w administracji lub przesłać na adres: jadwisin@wsmochota.com.pl lub gorlicka@wsmochota.com.pl podanie o odłączenie „pakietu Antena”.

Po odłączeniu przez operatora, miesięczna kwota abonamentu zostanie zdjęta, o czym zostaną Państwo poinformowani otrzymując aktualny wymiar opłat.