You are currently viewing ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” informuje, że od dnia 28 kwietnia 2023r wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz Ustawy prawo budowlane.

Przypominamy, że świadectwo energetyczne to dokument sporządzony na podstawie oceny energetycznej budynku lub lokalu, polegający na obliczeniu zapotrzebowania budynku lub lokalu na energię potrzebną do: ogrzania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.  Dokument ten może być sporządzony przez osobę z uprawnieniami wpisaną do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków  na poniższej stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ustandaryzowane i jego wzór określony jest przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zawiera ono szereg parametrów technicznych budynku, jego zapotrzebowanie energetyczne, adres, zdjęcie obiektu oraz dane osobowe osoby sprzedającej świadectwo.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

 

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku .

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku (lokalu).

Forma przekazania świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej. przekazuje się w formie:

 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

 • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

W związku z powyższym Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku:

 • sprzedaży przez spółdzielnię budynku stanowiącego własność spółdzielni – wówczas na zlecenie spółdzielni wykonywane jest świadectwo energetyczne budynku
 • sprzedaży przez spółdzielnię na licytacji lokalu mieszkalnego – wówczas sporządzane jest świadectwo energetyczne lokalu mieszkalnego
 • zawarcia umowy najmu lokalu – wówczas sporządzane jest świadectwo charakterystyki energetyczne lokalu użytkowego.

W pozostałych przypadkach obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na:

 • właściciel tego lokalu (w przypadku sprzedaży lub najmu tego lokalu),
 • osobie której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa)
 • osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu).

Na spółdzielni natomiast spoczywa obowiązek nieodpłatnego przekazania właścicielowi lokalu świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jeśli spółdzielnia je posiada, bądź udostępnienia dokumentacji technicznej budynku, w przypadku braku świadectwa w terminie 14 dni licząc od daty wpływu pisemnej prośby o udostępnienie dokumentacji technicznej do siedziby Spółdzielni.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, jeśli wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek, ale jest konieczne, gdy chcemy nieruchomość sprzedać lub wynająć.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat licząc od dnia jego sporządzenia. Dokument traci ważność przed upływem w/w terminu, gdy w wyniku przeprowadzonych robót budowlano – instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku jego części lub lokalu (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

ZARZĄD WSM OCHOTA