You are currently viewing Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 9 Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” (WSM „Ochota”), Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 26.05.2023 r. do dnia 05.06.2023 r. Walne Zgromadzenie WSM „Ochota” w 7 częściach.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków WSM „Ochota” do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (jego części) w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wnioskowej.
6. Przedstawienie Kandydatów do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady
Nadzorczej kadencji 2022-2025.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2022 r.
8. Przedstawienie wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej WSM „Ochota” przeprowadzonej przez
Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 12.12.2022r.- 6.03.2023 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
10. Sprawozdanie Rady Osiedla.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2022 r.,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2022 r.,
c. podziału wyniku finansowego za 2022 r.,
d. wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji działalności inwestycyjnej WSM „Ochota” za lata 2021-2022 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 12.12.2022 r.- 06.03.2023 r.
e. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za 2022 r.,
f. wyboru delegata i zastępcy delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP,
g. wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie przez WSM „Ochota” na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 80 z obrębu 2-04-04 położonej w Warszawie przy ul. Radarowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
14. Zakończenie obrad.

ZARZĄD WSM „OCHOTA”

– Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie WSM „Ochota” mogą się zaznajomić od 4.05.2023 r. w Biurze Zarządu ul. Pruszkowska 17, II piętro oraz w Administracjach Osiedli. Materiały będą również dostępne na stronie internetowej WSM „Ochota” po zalogowaniu.
– Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
– Członek WSM „Ochota” i pełnomocnik członka WSM „Ochota” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
– Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 12 Statutu).
– Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentów tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.
– Informacja dla Członków WSM „Ochota” za rok 2022 będzie dostarczona w późniejszym terminie.

 

ZARZĄD WSM OCHOTA