You are currently viewing Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

INFORMACJA

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 26.05.2023r. – 05.06.2023r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 264 uczestników, co stanowi 2,57 % ogółu uprawnionych członków Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałą Nr 1/2023 zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności WSM„Ochota” za 2022 r.
2. Uchwałą Nr 2/2023 zatwierdzono sprawozdanie finansowe WSM „Ochota” za 2022 r.
3. Uchwałą Nr 3/2023 dokonano podziału wyniku finansowego WSM „Ochota” za 2022 r.
4. Uchwałą Nr 4/2023 przyjęto do wiadomości wnioski polustracyjne wynikające z lustracji działalności inwestycyjnej WSM „Ochota” za lata 2021-2022 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 12.12.2022 r.- 06.03.2023 r.
5. Uchwałą Nr 5/2023 udzielono absolutorium Prezes Zarządu WSM „Ochota” za 2022 r.
6. Uchwałą Nr 6/2023 dokonano wyboru delegata i zastępcy delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP
7. Uchwałą Nr 7/2023 dokonano wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej WSM „Ochota” kadencji 2022 – 2025

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie przez WSM „Ochota” na rzecz Miasta Stołecznego
Warszawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 80 z obrębu 2-04-04
położonej w Warszawie przy ul. Radarowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

Szczegółowy protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla
członków Spółdzielni, po uprzednim zalogowaniu się.
Protokół jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17.

ZARZĄD WSM OCHOTA