You are currently viewing Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 9 Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” (WSM „Ochota”), Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 04.06.2024 r. do dnia 13.06.2024 r. Walne Zgromadzenie WSM „Ochota” w 7 częściach.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków WSM „Ochota” do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (jego części) w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023r. oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji działalności inwestycyjnej WSM „Ochota” za lata 2021-2022.
 7. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej WSM „Ochota” za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 06.12.2023 r. – 22.03.2024 r.
 8. Informacja o przebiegu VIII Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
 10. Sprawozdanie Rady Osiedla za 2023 r.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2023 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2023 r.,
  3. podziału wyniku finansowego za 2023 r.,
  4. wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji pełnej WSM „Ochota” za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 04.12.2023 r.- 22.03.2024 r.
  5. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za 2023 r.,
  6. zmian w Statucie w zakresie § 58 Statutu.
 13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
 14. Zakończenie obrad.

ZARZĄD WSM „OCHOTA”

 • Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie WSM „Ochota” mogą się zaznajomić od 10.05.2024 r. w Biurze Zarządu ul. Pruszkowska 17, II piętro oraz w Administracjach Osiedli. Materiały będą również dostępne na stronie internetowej WSM „Ochota” po zalogowaniu.
 • Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 
 • Członek WSM „Ochota” i pełnomocnik członka WSM „Ochota” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 
 • Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 12 Statutu).
 • Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentów tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.

 

ZARZĄD WSM OCHOTA