You are currently viewing Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

Na podstawie § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 9 Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” (WSM „Ochota”), Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 06.09.2022 r. do dnia 23.09.2022 r. Walne Zgromadzenie WSM „Ochota” w 7 częściach.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków WSM „Ochota” do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (jego części) w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej, Wnioskowej.
 6. Przedstawienie kandydatów i przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
 7. Przygotowanie wyborów do Rady Osiedla – zgłaszanie kandydatów.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za lata 2019 – 2021.
 9. Informacja o przebiegu lustracji z pełnej działalności Spółdzielni za lata 2017-2019 oraz lustracji z działalności inwestycyjnej WSM „Ochota” za rok 2018 i 2020 r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020 i 2021.
 11. Sprawozdanie Rady Osiedla za 2019 r. i 2020 r.
 12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
 13. Dyskusja
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2019 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2020 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2021 r.,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2019 r.,
  5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2020 r.,
  6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2021 r.,
  7. podziału wyniku finansowego WSM „Ochota” za 2019 r.,
  8. podziału wyniku finansowego WSM „Ochota” za 2020 r.,
  9. podziału wyniku finansowego WSM „Ochota” za 2021 r.,
  10. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za 2019 r.,
  11. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za 2020 r.,
  12. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za 2021 r.,
  13. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć corocznie,
  14. wyrażenia zgody na rozporządzenie (zbywanie) udziałami w lokalach niemieszkalnych – garażach usytuowanych w budynkach mieszkalnych położonych przy ulicy Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.
 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
 16. Zakończenie obrad.

ZARZĄD WSM „OCHOTA”

 • Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie WSM „Ochota” mogą się zaznajomić w Biurze Zarządu ul. Pruszkowska 17, II piętro oraz w Administracjach Osiedli. Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą również dostępne na stronie internetowej WSM „Ochota” po zalogowaniu.
 • Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Członek WSM „Ochota” i pełnomocnik członka WSM „Ochota” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 
 • Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 12 Statutu).
 • Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentów tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.