You are currently viewing OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Warszawa, dnia 24 maja 2024 r.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacji dotyczącymi sporów sądowych WSM „Ochota”  z m. st. Warszawa, a także rzekomego braku aktywności Spółdzielni przy regulacji tytułów prawnych do gruntów poniżej przedstawiamy kilka faktów, które potwierdzają, że wszelkie tego typu oskarżenia i twierdzenia są nieprawdziwe:

  1. Spółdzielnia wygrała lub wygrała częściowo z m. st. Warszawa co najmniej 17 spraw sądowych.
  2. Spółdzielnia wygrała z m. st. Warszawa procesy w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości, sprawy związane z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów w sumie na kwotę ponad 34 milionów złotych. Pieniądze te musiałyby zostać przez Spółdzielnię zapłacone do m. st. Warszawa, gdyby Spółdzielnia nie wdała się w spory sądowe z Miastem.
  3. Ostatni wyrok w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Dobosza Spółdzielnia przyjęła z zaskoczeniem, jest on sprzeczny z dotychczasowymi orzeczeniami, korzystnymi dla Spółdzielni (jest to pierwszy tak negatywny wyrok dla Spółdzielni  w tego rodzaju sprawie). Spółdzielnia przygotowuje się do skorzystania z instytucji Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
  4. Spółdzielnia w procesach z m. st. Warszawa wygrała prawomocnie sprawy o wydanie/wykup w sumie 17 budynków. M. st. Warszawa w swoich pozwach żądało zarówno wydania budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne członków Spółdzielni, jak i żądało zapłaty przez Spółdzielnię milionów złotych za ustanowienie prawa do gruntów na terenie Os. Nowo-Bema. Prawomocnie, przegraną m.st. Warszawa, zostały zakończone sprawy o wykup budynków przy ul. Korotyńskiego 17, 19, 19A, 21, 23 i 48, Włodarzewskiej 4, 8, 12, Grójeckiej 132 wraz z całą infrastrukturą osiedlową, a także sprawy o wydanie nieruchomości przy Dobosza 2, 4/6, 5, 10 i 12, przy ul. Dalekiej 1/3 i Hynka 11. Gdyby więc Spółdzielnia przystała na żądanie Miasta i wykupiła cały grunt pod budynkami przy ul. Korotyńskiego i Włodarzewskiej, to Miasto kosztem mieszkańców wzbogaciłoby się o kolejne kilkadziesiąt milionów. Gdyby Spółdzielnia nie prowadziła przez kilkanaście lat postępowań sądowych o wydanie gruntów przy ul. Dobosza, ul. Dalekiej i Hynka odpierając zarzuty władz stolicy, to Miasto mogłoby teraz eksmitować mieszkańców wszystkich tych budynków dysponując prawomocnym orzeczeniem przeciwko Spółdzielni. Na szczęście działania
    te zostały zahamowane i ostatecznie oddalone.
  5. Spółdzielnia uzyskała tytuł prawny do 13 budynków (wraz z prawem do gruntu) o wartości około 235 milionów złotych. W odniesieniu do 10 budynków na terenie Os. Nowo-Bema   st. Warszawa odmówiło regulacji prawa do nieruchomości na drodze pozasądowej i prowadziło ze Spółdzielnią proces sądowy przez 15 lat, po czym zaskarżyło prawomocny, korzystny dla mieszkańców  wyrok do Sądu Najwyższego. W tym procesie, korzystnie dla Spółdzielni  Sąd prawomocnie orzekł, że Spółdzielnia nie musi płacić Miastu kolejnych kilkunastu milionów za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego („tzw. pierwsza opłata” za ustanowienie prawa).
  6. Spółdzielnia wielokrotnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat składała do władz m.st. Warszawa – w tym także Dzielnicy Ochota- wnioski o regulację tytułu prawnego do gruntów przy ul. Dobosza 2, 4/6, 5 i 10, 12, Dalekiej 1/3 oraz Sąchockiej 1, 3 i 5. Do dzisiaj wnioski te nie zostały pozytywnie rozpatrzone pomimo ostatnich deklaracji ze strony m.st. Warszawa składanych podczas oficjalnych spotkań z przedstawicielami Spółdzielni i prowadzonej wymiany korespondencji.

Władze Spółdzielni są głęboko zaniepokojone faktem, że mieszkańcom i członkom WSM „Ochota” przedstawiane są niepełne i nieprawdziwe informacje odnośnie sporów sądowych prowadzonych przez Spółdzielnię z m.st. Warszawa. Wskazuję, że informacje o wszystkich postępowaniach sądowych znajdują w przekazanych Państwu materiałach na najbliższe Walne Zgromadzenie WSM „Ochota”. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że działania dezinformacyjne zostaną zahamowane, a przedstawione wyżej fakty pozwolą Państwu na dokonanie samodzielnej oceny co do zasadności prowadzenia przeciwko m.st. Warszawa sporów sądowych.

 

Z poważaniem

        Zarząd WSM „Ochota”