You are currently viewing Przetarg na usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych

Przetarg na usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych

Ogłoszenie o przetargu

3 sierpnia, 2022

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 22.08.2022 r. o godz. 16.40 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl   do dnia 19.08.2022 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44, pokój numer 201

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem usługi utrzymania czystości i prowadzenie prac porządkowych na terenie nieruchomości przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133  w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p., recepcja do dnia 22.08.2022 r. do godz. 15.00.

Wadium w wysokości 8 900 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 22.08.2022 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.08.2022 r. o godz. 16.40  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"