You are currently viewing ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” zatrudni pracownika.

 DANE PODSTAWOWE

 

Stanowiska: ROBOTNIK OGÓLNOBUDOWLANY

 

Jednostka Organizacyjna: Administracja Osiedla Jadwisin – Warszawa

                                           Administracja Osiedla Gorlicka – Warszawa

 

 1. OPIS STANOWISKA

 

 1. Wykonywanie czynności związanych bezpośrednio z robotami murarskimi, betoniarskimi, ciesielskimi, ślusarskimi, malarskimi, dekarskimi.
 2. Wykonywanie i naprawa nawierzchni ulic, chodników, schodów.
 3. Wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
 4. Wykonywanie okładzin ściennych, montowanie płyt g-k, i innych płyt okładzinowych oraz izolacji.
 5. Montaż, naprawa, konserwacja stolarki drzwiowej i okiennej.
 6. Uczestnictwo w transporcie materiałów budowlanych.
 1. Pomoc przy odśnieżaniu terenów oraz dachów garaży oraz pawilonów usługowych (pozwolenie na prace powyżej 3-metrów).
 2. Drobne prace w zakresie konserwacji zieleni (podcinki pielęgnacyjne żywopłotów, krzewów), pomoc przy załadunku i zwożeniu.
 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

 1. Wymagania niezbędne na stanowisko:
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;
 • wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie robót wymienionych w opisie stanowiska lub na podobnych stanowiskach: minimum 3 lata.

 

 1. Inne wymagania niezbędne:
  • rzetelność, samodzielność i terminowość wykonywania powierzonych obowiązków;
  • odpowiedzialność;
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
  • umiejętności pracy w zespole;
  • wysoka kultura osobista.

 

 1. Umiejętności zawodowe:

 

 • praktyczna znajomość zagadnień budowlanych;
 • mile widziane uprawnienia spawalnicze;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • atrakcyjny system wynagradzania;
 • możliwość rozwoju i zdobycie doświadczenia;
 • praca w niewielkim zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, który powinien zawierać zgodnie z art. 221 KP następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, dane
  o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia oraz numer telefonu do kontaktu
 2. List motywacyjny;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji;
 5. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu procesu rekrutacji.

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
o następującej treści :

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawską Spółdzielnie Mieszkaniową „Ochota” zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do dnia 15 maja 2024 r. za pośrednictwem za pośrednictwem portalu pracuj.pl; środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kadry@wsmochota.com.pl lub osobiście w recepcji Spółdzielni z dopiskiem ”Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Robotnik ogólnobudowlany” na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”

 1. Pruszkowska 17, 02-119Warszawa,

RECEPCJA – II piętro

Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem 22 572-8-922

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie naboru nie zakwalifikowali się, będą przechowywane, przez czas niezbędny do zabezpieczenia interesów Spółdzielni jako pracodawcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres:
  02-119Warszawa, ul. Pruszkowska 17, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  02-119Warszawa, ul. Pruszkowska 17, e-mail: iod@wsmochota.home.pl
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu
  przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody,
  także w kolejnych naborach pracowników przeprowadzanych przez Warszawską
  Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-119 Warszawa,
  Pruszkowska 17, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem,
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
  podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
  6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie
  dłuższy niż 3 lata.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
  równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
  Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres:
  02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania
  ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi
  dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś
  przebiegu procesu rekrutacji;
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
  jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy
  w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” z siedzibą w Warszawie,
  adres: 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17.