ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” zatrudni pracownika.

 

 1. DANE PODSTAWOWE

 

Stanowiska:    INSPEKTOR DS. WINDYKACJI – pełny etat

 

 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

 1. Wymagania niezbędne na stanowisko:
 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane ekonomiczne),
 • wymagany staż pracy: co najmniej 3- letni staż pracy w tym preferowany w zakresie windykacji należności lub na podobnym stanowisku,
 • preferowane doświadczenie w księgowości spółdzielni mieszkaniowej;
 1. Umiejętności zawodowe:

       znajomość pakietu MS Office w szczególności MS WORD i EXCEL;

 • mile widziana znajomość systemu informatycznego UNISOFT;
 • umiejętność wykonywania czynności pod presją czasu;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i analitycznego myślenia.
 1. Predyspozycje osobościowe:
 • odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość, dyskrecja, komunikatywność, asertywność, wykazywanie inicjatywy;
 • wysoka kultura osobista, praca w zespole.

 

 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • analiza oraz monitorowanie wysokości zadłużeń z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
 • przygotowywanie i wysyłanie do dłużników monitów i wezwań do zapłaty;
 • sporządzanie dokumentacji stanowiącej załączniki do pozwów;
 • księgowanie dokumentów dotyczących spraw windykacyjnych, rozliczanie wpłat dłużników;
 • uzgadnianie rozrachunków, analiza teczek windykacyjnych;
 • uzgadnianie warunków spłaty zadłużenia, sporządzanie wniosków dla Zarządu w zakresie spłaty zaległości w formie rozłożenia długu na raty bądź propozycji zawarcia ugody;
 • bieżąca analiza stanu zadłużeń i kierowanie braku spłat do egzekucji komorniczej;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma dłużników;
 • obsługa telefoniczna mieszkańców, prowadzenie korespondencji, współpraca z kancelarią prawną;
 • archiwizacja dokumentów.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • interesującą i odpowiedzialną pracę;
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń;
 • świadczenia pracownicze (ZFŚS).

Wymagane dokumenty :

 

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, który powinien zawierać zgodnie
  z art. 221 KP następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon, adres poczty e-mail).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 4. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, potwierdzające wymagany staż pracy.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu procesu rekrutacji.

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
o następującej treści :

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawską Spółdzielnie Mieszkaniową „Ochota” zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do dnia 31 marca 2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”

 1. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa,

e- mail: kadry@wsmochota.com.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie naboru nie zakwalifikowali się, będą przechowywane wraz z protokołem, przez czas niezbędny do zabezpieczenia interesów Spółdzielni jako pracodawcy.