You are currently viewing ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” zatrudni pracownika.

 

 1. DANE PODSTAWOWE

Stanowiska: Administrator

Jednostka Organizacyjna: Administracja Osiedla Jadwisin

 OPIS STANOWISKA

 1. Prowadzenie szczegółowych przeglądów nieruchomości, pod kątem utrzymania porządku i prawidłowego stanu technicznego budynków, obiektów, powierzchni i pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego użytkowania w tym również terenów zewnętrznych.
 2. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami etatowymi którzy wykonują prace porządkowe w budynkach, obiektach oraz na terenie Osiedla.
 3. Sprawowanie nadzoru nad firmami zewnętrznymi, które świadczą usługi na rzecz Spółdzielni, Osiedla Jadwisin.
 4. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym i sanitarnym nadzorowanych budynków.
 5. Czynny udział w realizacji zadań remontowych, konserwacyjnych oraz technicznej obsłudze budynków.
 6. Uczestnictwo w przeglądach technicznych, gwarancyjnych, konserwacyjnych.
 7. Udział w komisjach
 8. Przygotowywanie i prowadzenie całej dokumentacji związanej z wyborem dostawców oraz wykonawców usług dodatkowych zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni procedurami w tym zakresie.
 9. Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń i zleceń od mieszkańców, firm zewnętrznych oraz innych pracowników związanych ze stanem technicznym i sanitarnym budynków a także bezpieczeństwem mieszkańców.
 10. Obsługa mieszkańców w sprawach dotyczących eksploatacji lokali,
 11. Udzielnie informacji mieszkańców w zakresie: wysokości opłat czynszowych, zadłużeń, nadpłat.
 12. Nadzór nad aktualizacją wszelkiego rodzaju ogłoszeń, i informacji umieszczanych w częściach wspólnych budynków.
 13. Przygotowywanie ogłoszeń oraz innych informacji dla mieszkańców oraz nadzór nad ich właściwym kolportażem.
 14. Prowadzenie na bieżąco akt spraw w tym uzupełnianie teczek poszczególnych lokali i budynków.
 15. Potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i wprowadzanie danych do Rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych (GIODO).
 16. Prowadzenie rejestrów dot. lokali i miejsc postojowych
 17. Prowadzenie na bieżąco Książek Obiektów budowlanych
 18. Współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzaniem Kryzysowym, Policją, Strażą Miejską, MOPS, Urzędem Gminy oraz innymi jednostkami mającymi wpływ na administrowanie nieruchomościami.
 19. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez podległych pracowników oraz firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Spółdzielni,
 20. Prowadzenie gospodarki terenami zielonymi w tym typowanie roślin do wycinki, wykonywania cięć pielęgnacyjnych, nasadzenia oraz rekultywacji.
 21. Stała współpraca z Towarzystwem Ubezpieczeniowym z którym WSM Ochota ma zawartą umowę w zakresie likwidacji szkód i uszkodzenia mienia

 

 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 Wymagania niezbędne na stanowisko:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane);
 • wymagany staż pracy na stanowisku: minimum 5 lat (wykształcenie średnie) lub 3 lata (wykształcenie wyższe)
 1. Inne wymagania niezbędne:
  • profesjonalizm;
  • rzetelność i terminowość wykonywania powierzonych obowiązków;
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
  • odpowiedzialność;
  • komunikatywność;
  • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi;
  • umiejętności pracy w zespole;
  • wysoka kultura osobista;

 

 1. Umiejętności zawodowe:
  • pracy na komputerze w zakresie obsługi pakietu MS Office;
  • mile widziana znajomość programu ZSI Unisoft;
  • mile widziana znajomość zagadnień technicznych związanych z administrowaniem nieruchomości.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • interesującą i odpowiedzialną pracę;
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń.
 • Świadczenia z ZFŚS

 

Wymagane dokumenty :

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, który powinien zawierać zgodnie z art. 221 KP następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, dane
  o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia oraz numer telefonu do kontaktu
 2. List motywacyjny;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji;
 5. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu procesu rekrutacji.

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
o następującej treści :

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawską Spółdzielnie Mieszkaniową „Ochota” zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do dnia 31 marca  2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”

 1. Korotyńskiego 23, 02-119 Warszawa,

SEKRETARIAT (I piętro)

e- mail: jadwisin@wsmochota.com.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie naboru nie zakwalifikowali się, będą przechowywane wraz z protokołem, przez czas niezbędny do zabezpieczenia interesów Spółdzielni jako pracodawcy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres:
  02-119Warszawa, ul. Pruszkowska 17, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  02-119Warszawa, ul. Pruszkowska 17, e-mail: iod@wsmochota.home.pl
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu
  przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody,
  także w kolejnych naborach pracowników przeprowadzanych przez Warszawską
  Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-119 Warszawa,
  Pruszkowska 17, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem,
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
  podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
  6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie
  dłuższy niż 3 lata.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
  równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
  Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres:
  02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania
  ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi
  dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś
  przebiegu procesu rekrutacji;
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
  jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy
  w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” z siedzibą w Warszawie,
  adres: 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17.