You are currently viewing ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” zatrudni pracownika.

 

 1. DANE PODSTAWOWE

 

Stanowiska: Inspektor nadzoru branży sanitarnej

 

 1. OPIS STANOWISKA

 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad wykonywanymi pracami remontowymi
  i konserwacyjnymi oraz dotyczącymi procesu inwestycyjnego w zasobach WSM „|Ochota” Osiedle Jadwisin w tym:
 • zapoznanie się z dokumentacją techniczną zadania, weryfikacja dokumentacji projektowej:
 • wprowadzenie wykonawcy na roboty i sporządzenie protokołu wprowadzenia w udziale komisji;
 • nadzór i kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową;
 • nadzór i kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem;
 • nadzór i kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów;
 • nadzór i kontrola zgodności robót z warunkami technicznymi i odbioru robót, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
 • nadzór i kontrola zgodności realizacji inwestycji w zasobach Spółdzielni z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,
 • w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, spisanie wspólnie z inwestorem, protokołu konieczności;
 • kontrola i sprawdzenie zgodności z ofertą wartości końcowych robót przed odbiorem ostatecznym przedmiotu umowy;
 • komisyjne sporządzanie protokołu odbioru końcowego.
 • nadzór i kontrola bieżąca w zakresie prac remontowych, konserwacyjnych i inwestycji oraz prawidłowości wykonanych robót i usług.
 • informowanie na bieżąco inwestora o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją.
 • wnioskowanie o wykonanie robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczeniu robót już wykonanych lub uniknięcia strat, nadzoruje ich dalszą realizację.
 1. Analiza kosztorysów i ofert wykonawców zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania i normami budowlanymi. Opisywanie faktur.
 2. Zawiadamianie (każdorazowo) właściwego organu nadzoru urbanistyczno – budowlanego lub nadzoru techniczno – budowlanego, o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
 3. Udział w komisjach technicznych wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku i innych wynikających z uprawnień i dokonywanie odbioru drobnych robót remontowych, konserwacyjnych.
 4. Przygotowywanie:
 • projektów odpowiedzi na pisma oraz uzupełnianie wniosku o przeprowadzenie zamówienia wynikającego z Regulaminu udzielania zamówień na usługi budowlane, roboty budowlane i dostawy świadczenia dla WSM „Ochota”;
 • projektów odpowiedzi na pisma w sprawach wskazanych przez bezpośredniego przełożonego;
 • wykazu niezbędnych prac do wykonania na terenie Osiedla Jadwisin w celu opracowania planu gospodarczo – finansowego;
 • przygotowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do dokonywania wpisów w Książce Obiektu Budowlanego
 1. Pozyskiwanie ofert od firm zewnętrznych na roboty ujęte w planie rzeczowo – finansowym Osiedla Jadwisin i ich weryfikacja w zakresie cen ofertowych usług i materiałów.
 1. Sporządzanie sprawozdań.

 

 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

 1. Wymagania niezbędne na stanowisko:
 • wykształcenie wyższe techniczne, średnie techniczne o profilu: budownictwo –
  w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji sanitarnych
 • obligatoryjnie uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowania, wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowanie robotami sanitarnymi
  i grzewczymi), przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • wymagany staż pracy na stanowisku: co najmniej 4- letni staż pracy w zawodzie
  w przypadku wykształcenia wyższego lub 6 lat stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

 

 1. Umiejętności zawodowe:
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Prawa Budowlanego z zakresu nadzorowania
  i kierowania robotami sanitarnymi i grzewczymi,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów w programie komputerowym,
 • umiejętność obsługi komputera w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  (w szczególności Word, Excel),
 • umiejętność podejmowania decyzji zarządzania jakością realizowanych zadań.

 

 1. Predyspozycje osobościowe:
 • umiejętność zarządzania, kierowania zespołem, podejmowania decyzji, współpracy
  w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność, otwartość, obiektywność, terminowość, dokładność, komunikatywność, dyskrecja, wykazywanie inicjatywy,
 • wysoka kultura osobista;

 

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • interesującą i odpowiedzialną pracę;
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń.
 • świadczenia pracownicze (ZFŚS)

 

Wymagane dokumenty :

 

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać

 

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, który powinien zawierać zgodnie
  z art. 221 KP następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon, adres poczty e-mail).
 2. List motywacyjny;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 5. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, potwierdzające wymagany staż pracy.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do dnia 31 marca  2024 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: e-mail: sekretariat@wsmochota.com.pl lub osobiście w recepcji Spółdzielni z dopiskiem ”Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Inspektor nadzoru ds. sanitarnych” na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”

 1. Pruszkowska 17, 02-119Warszawa,

RECEPCJA – II piętro

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

Zarząd  zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego  w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie naboru nie zakwalifikowali się, będą przechowywane, przez czas niezbędny do zabezpieczenia interesów Spółdzielni jako pracodawcy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres:
  02-119Warszawa, ul. Pruszkowska 17, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  02-119Warszawa, ul. Pruszkowska 17, e-mail: iod@wsmochota.home.pl
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu
  przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody,
  także w kolejnych naborach pracowników przeprowadzanych przez Warszawską
  Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-119 Warszawa,
  Pruszkowska 17, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem,
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
  podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
  6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie
  dłuższy niż 3 lata.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
  równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
  Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres:
  02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania
  ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi
  dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś
  przebiegu procesu rekrutacji;
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
  jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy
  w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” z siedzibą w Warszawie,
  adres: 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17.