You are currently viewing ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” zatrudni pracownika.

 

 

 1. DANE PODSTAWOWE

 

Stanowiska:    INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI– pełny etat – praca od 1 czerwca 2024r

 

 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

 1. Wymagania niezbędne na stanowisko:
 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane ekonomiczne),
 • wymagany staż pracy: co najmniej 3- letni staż pracy

 

 1. Umiejętności zawodowe:
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS WORD i EXCEL;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i analitycznego myślenia.
 • mile widziana znajomość systemu informatycznego UNISOFT lub doświadczenie w pracy na podobnych

 

 1. Predyspozycje osobościowe:
 • odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość, dyskrecja, komunikatywność, asertywność, wykazywanie inicjatywy;
 • wysoka kultura osobista, praca w zespole.

 

 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

 1. Rozliczanie energii elektrycznej
 • 1) księgowanie faktur;
 • 2) uzgadnianie kwot do zapłaty, akceptowanie i dekretowanie zapłaty za energię elektryczną
 • 3) wyliczanie kwot /na podstawie spisanych stanów podliczników/ za energię elektryczną na miejsca postojowe
 • 4) sporządzanie wykazu comiesięcznego zużycia energii elektrycznej na podstawie faktur /ilość kWh/ na poszczególnych budynkach /dane do sprawozdania GUS/
 • 5) rozliczanie zużycia energii elektrycznej przez firmę zewnętrzną /wg zainstalowanych podliczników we wszystkich budynkach mieszkalnych Osiedla
 1. Rozliczanie i sprawdzanie faktur dot. rozliczenie kosztów zużycia paliwa gazowego na poszczególnych użytkowników, telewizji kablowej dla lokali mieszkalnych, domofony i wideofony, telefony, usługi firm sprzątających.
 2. Weryfikowanie zaliczek rozliczeń centralnego ogrzewania w programie informatycznym.
 3. Prowadzenie ewidencji zainstalowanych podliczników zimnej wody i energii elektrycznej/działki, polewaczki, parkingi/, dokonywanie rozliczeń i przygotowywanie danych do wystawienia faktur.
 4. Drukowanie nowych wymiarów czynszu w przypadku zmiany stawek czynszowych.
 5. Przygotowywanie danych do refakturowania sprzedaży pozostałej (wynajem pomieszczeń, piloty).
 6. Sprawdzanie i weryfikacja prawidłowości danych w wystawianych fakturach firm współpracujących pod względem merytorycznym oraz ich opis, w tym kopertowanie faktur dla lokali użytkowych, miejsc postojowych, garaży, dodatkowych piwnic, dzierżawy terenu i przekazanie zgodnie z właściwościami do wysyłki.
 7. Analizowanie zapisów na kartach kontowych:
 • uzgadnianie sald;
 • przygotowywanie dokumentów do przeksięgowywania wpłat między kontami.
 1. Przygotowywanie dokumentów do przelewów (zwroty nadpłat) oraz zestawień będących podstawą wystawienia faktur
 2. Prowadzenie dokumentacji miejsc postojowych,
 3. Zamawianie, wydawanie i prowadzenie ewidencji środków czystości i sprzętu oraz środków higieny osobistej, pracowników, prowadzenie, rozliczanie, księgowanie – magazyn. Sporządzanie miesięcznych rozliczeń zakupionych i wydanych materiałów z magazynku podręcznego.
 4. Sporządzanie list wypłat ekwiwalentów za niepobraną odzież oraz za pranie odzieży .
 5. Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych Osiedla, współpraca z firmami zewnętrznymi w ramach zgłaszania nowych podłączeń i rezygnacji z usług.
 6. Współpraca z Urzędami z pracownikami innych jednostek i komórek organizacyjnych oraz obsługa petentów (udzielanie informacji dotyczących salda konta czynszowego, wypełnianie druków, wydawanie haseł do aplikacji e-bok).
 7. Sporządzanie danych do sprawozdania GUS odnośnie zakupu i sprzedaży energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz na sprawozdania, analizy, projekty odpowiedzi wg potrzeb
 8. Prowadzenie spraw dotyczących likwidacji szkód – na mieniu spółdzielców.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony;
 • interesującą i odpowiedzialną pracę;
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń;
 • świadczenia pracownicze (ZFŚS).

 

Wymagane dokumenty :

 

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

 

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, który powinien zawierać zgodnie
  z art. 221 KP następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon, adres poczty e-mail).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 4. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, potwierdzające wymagany staż pracy.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu procesu rekrutacji.

ZATRUNIENIE od 1 czerwca 2024 r. – Osiedle Gorlicka

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
o następującej treści :

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawską Spółdzielnie Mieszkaniową „Ochota” zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.

 

 

Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”

 1. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa,

e- mail: kadry@wsmochota.com.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie naboru nie zakwalifikowali się, będą przechowywane wraz z protokołem, przez czas niezbędny do zabezpieczenia interesów Spółdzielni jako pracodawcy.