Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

23.01.2015r.

Z A W I A D O M I E N I E

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2015r o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Warszawie przy ul. 1-go Sierpnia 53
2. Lokal mieszkalny nr 25 położony w Warszawie przy ul. Grójeckiej 81/87


Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 5.02.2015r. - 11.02.2015r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :
- ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 poz. 2
- Al. Krakowska 268, tel. (22) 846-29-82 poz. 1

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ...... przy ul. ..................................” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 12.02.2015r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00). W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni (nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
– I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
– IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku".


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 05.02.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 05.02.2015r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 19.02.2015r. o godzinie 12:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie".


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 05.02.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 05.02.2015r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 19.02.2015r. o godzinie 12:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

ROBOTY SANITARNE:

1. Wymiana wodomierzy „EPico" - 6 budynków.
2. Wymiana zaworów podpionowych z.w. i c.w. - 4 budynki.
3. Remont węzła c.o. - pawilon handlowo-usługowy.
4. Wymiana instalacji c.o. - 3 budynki.
5. Wymiana instalacji kanalizacyjnej - l budynek.
6. Remont hydroforni - szt.2.

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont pokrycia dachów - 5 budynków.
2. Remont balkonów - l budynek.
3. Remont klatki schodowej - szt. 1.

ROBOTY ELEKTRYCZNE: l budynek.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pok. nr 36 do dnia 04.02.2015r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godz. 8:00 - 14:00 tel. 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.01.2015r.

OGŁOSZENIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ochota" informuje, że zgodnie z § 9 ptk.12 Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM "Ochota" odrzuciła wyniki wyboru przestawione przez Komisję Przetargową w protokole z dnia 30.12.2014r.
Wybór oferenta : firmy DREW-PLAK i unieważnia postępowakie

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM Ochota Osiedle Gorlicka informuje o wpłynięciu w dniu 22.12.2014r. protestu na zmianę wyniku postępowania przetargowego pt.:

"Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM Ochota Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie w 2015 roku"

W związku z powyższym wstrzymuje się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.12.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 18.12.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" uznała protest Wykonawcy w zakresie postępowania przetargowego pt.: "Wykonywanie prac porządkowych w 2015 roku w zasobach WSM Ochota Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie zgodnie z wykazem".
Biorąc powyższe pod uwagę, wybrano ofertę firmy:

DREW-PLAK Sławomir Wikieł
04-434 Warszawa, ul. Mokry Ług 23A


Decyzją Komisji przetargowej postępowanie przetargowe pt:

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych w 2015roku w zasobach WSM "Ochota" Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie zgodnie z wykazem i zakresem robót" unieważnia się.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy o zmianie godzin pracy WSM „Ochota” w następujących dniach:

  • 24.12.2014r. (Wigilia) i 31.12. 2014r. (Sylwester) Spółdzielnia i Administracje Osiedli pracują do godziny 12:00
  • 02.01.2015r. (piątek) Spółdzielnia nie pracuje.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM Ochota Osiedle Gorlicka informuje o wpłynięciu w dniu 17.12.2014r. protestu na wynik postępować przetargowych pt:

"Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM Ochota Gorlicka i Kolonii Okęcie w 2015 roku"

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

W związku z powyższym, wstrzymuje się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, do czasu rozstrzygnięcia protestu.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.12.2014r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.12.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 05.12.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonałą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie:

"Wykonywanie prac porządkowych w 2015 roku w zasobach WSM "Ochota" zgodnie z wykazem"


Prace zostaną wykonane przez firmę:

Fest bud Paweł Zawistowski
05-205 Klembów, Tuł 34

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

18.11.2014r.

WYJAŚNIENIE

Do postępowania:

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4

Zmienia się ptk.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu WSM "Ochota"(ul. Pruszkowska 17) w dniu 27.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212."

na zapis:

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu WSM "Ochota"(ul. Pruszkowska 17) w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212."


Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Przemurowanie kominów dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Astronautów 4, Tańskieog 3, Hynka 3 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:
Firma Budowlana i Remontowa Stanisław Abramowski
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Malinowa 3

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 17.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Tańskigo 5 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:
P.B.U.H. Zielaś Sp. k 33-101 Tarnów, ul. Daleka 20

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.11.2014r.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.11.2014r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w doku 2014r. na terenie Osiedla Gorlicka:

Wymiana świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 13 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:
F.P. METAL YACHT 05-091 Ząbki, ul. Na Bagnie 11a.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej wraz z osprzętem instalacji WLZ w budynku mieszkalnym przy ul. Gorlickiej 4

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 27.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 27.11.2014r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 11.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 20.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 20.11.2014r. o godzinie 12:00.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul.Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA, 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 20.11.2014r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 20.11.2014r. o godzinie 12:00.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 01.12.2014r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienie części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności