Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

18.03.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w ccw. oraz remont węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Hynka 3, Hynka 5, Astronautów 16 w Warszawie"


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 02.04.2015r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 250,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 02.04.2015r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 212.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 16.04.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.03.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku"


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pokój nr 12 do dnia 01.04.2015r. do godziny 9:00

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pokój nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 01.04.2015r. o godzinie 12:00.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 15.04.2015r. o godzinie 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.03.2015r.

INFORMACJA

Informacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie "warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" oraz listy poparcia inicjatywy dostępne są na stronie internetowej www.gruntowa.waw.pl

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

19.02.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w 2015r. n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci:

1. „GRA-SANIT BIS” PH-U. s.c. 03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 112 PK-3:
a) wymiana wodomierzy „EPico” – 6 budynków
b) wymiana instalacji c.o. – Dwudziestolatków 4/1 Sierpnia 37
c) wymiana instalacji kanalizacyjnej – Sulmierzycka 6/1 Sierpnia 31.

2. PI-B. „SAN-REM” Henryk Moczulski 03-664 Warszawa ul. Gibraltarska 17:
a) wymiana zaworów podpionowych z.w. i c.w. – Dickensa 29, Korotyńskiego 19A, Dwudziestolatków 1A, Dwudziestolatków 6/1 Sierpnia 41
b) wymiana instalacji c.o. – Sabały 18 i 20.

3. PU-I. „INSAN” D.J.P. Paśniczek S. J. 03-246 Warszawa ul. Rzepichy 1:
remont hydroforni – Grójecka 80/102, Sabały 16.

4. „AGRAPLAST” Sp. z o.o. 00-127 Warszawa ul. Śliska 3 lok. 1B:
remont pokrycia dachów – Korotyńskiego 17, Dwudziestolatków 18, 1 Sierpnia 47A, al. Krakowska 268, Strubiczów 6.

5. PBU-H. „ZELIAŚ” L. Zeliaś i S. Zeliaś S.J. 33-101 Tarnów ul. Daleka 20:
remont klatki schodowej – Korotyńskiego 19A kl. V.

6. PU. „ELEKTRYCY 91” Marek Nowak 03-980 Warszawa ul. Znanieckiego 14/15:
remont instalacji elektrycznej – Korotyńskiego 40.

Przetarg na remont balkonów budynku przy ul. Lechickiej 8 został unieważniony.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

11.02.2015r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie §29 ust.1 - Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ochota" Komisja Przetargowa

unieważnia

postępowanie przetargowe pn. "Wykonywanie prac porządkowych w zasobach WSM "Ochota" Osiedle Gorlicka w 2015r. , zgodnie z wykazem i zakresem robót" z uwagi na fakt iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej, Komisja, z uwagi na szczególne okoliczności, odstępuje (stosownie do zdania ostatniego §29 ust.1 w/w Regulaminu) od podania przyczyn unieważnienia przetargu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

11.02.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 11.02.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka:

"Wykonywanie konserwacji terenów zielonych w 2015 roku w zasobach WSM "Ochota" Osiedla Gorlicka zgodnie z wykazem".


Prace zostaną wykonane przez firmę:

SORTED Paweł Kozłowski
Chyliczki ul. Wschodnia 27B
05-500 Piaseczno


ZARZĄD WSM "OCHOTA"

06.02.2015r.

INFORMACJA

WSM „Ochota” w dniu 06.02.2015r. unieważnia przetarg na remont węzła c.o. w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. 1-go Sierpnia 32 w Warszawie .

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

23.01.2015r.

Z A W I A D O M I E N I E

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2015r o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Warszawie przy ul. 1-go Sierpnia 53
2. Lokal mieszkalny nr 25 położony w Warszawie przy ul. Grójeckiej 81/87


Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 5.02.2015r. - 11.02.2015r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :
- ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67 poz. 2
- Al. Krakowska 268, tel. (22) 846-29-82 poz. 1

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr ...... przy ul. ..................................” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 12.02.2015r. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9:00). W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni (nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
– I piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.
– IV piętro) - umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót:

"Wykonywanie prac porządkowych w budynkach ujętych w wykazie w 2015 roku".


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 05.02.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 05.02.2015r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 19.02.2015r. o godzinie 12:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

22.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" Osiedle GORLICKA 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 telefon (22) 822-80-13 przeprowadza postępowanie przetargowe na wykonanie robót:

"Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych na terenie Osiedla Gorlicka i Kolonii Okęcie".


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Administracji Osiedla GORLICKA Warszawa, ul. Gorlicka 1 pok. nr 12 do dnia 05.02.2015r. do godziny 9:00.

Materiały przetargowe są do nabycia w dziale technicznym Administracji pok. nr 3 - parter.

Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu (ul. Pruszkowska 17) w dniu 05.02.2015r. o godzinie 12:00. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 19.02.2015r. o godzinie 12:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków oraz unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

21.01.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie n/w robót w Osiedlu Jadwisin 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23.

ROBOTY SANITARNE:

1. Wymiana wodomierzy „EPico" - 6 budynków.
2. Wymiana zaworów podpionowych z.w. i c.w. - 4 budynki.
3. Remont węzła c.o. - pawilon handlowo-usługowy.
4. Wymiana instalacji c.o. - 3 budynki.
5. Wymiana instalacji kanalizacyjnej - l budynek.
6. Remont hydroforni - szt.2.

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont pokrycia dachów - 5 budynków.
2. Remont balkonów - l budynek.
3. Remont klatki schodowej - szt. 1.

ROBOTY ELEKTRYCZNE: l budynek.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Osiedla Jadwisin pok. nr 36 do dnia 04.02.2015r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni: Warszawa ul. Pruszkowska 17.

Materiały przetargowe do odebrania w Administracji Osiedla pokój nr 25 w godz. 8:00 - 14:00 tel. 22 846 14 67 w. 115 - Tomasz Wojcieski, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.01.2015r.

OGŁOSZENIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ochota" informuje, że zgodnie z § 9 ptk.12 Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM "Ochota" odrzuciła wyniki wyboru przestawione przez Komisję Przetargową w protokole z dnia 30.12.2014r.
Wybór oferenta : firmy DREW-PLAK i unieważnia postępowakie

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności