Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

16.11.2015r.

OGŁOSZENIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota" z siedzibą w Warszawie (02-119) przy ul. Pruszkowskiej 17, zawiadamia o pierwszym etapie postępowania w sprawie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, który będzie realizował, na tzw. zasadach deweloperskich, inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami, funkcjonującego pod nazwą „Mołdawska", na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 10/3, położoną przy ul. Racławickiej 139, w obrębie 2-03-22, o powierzchni 0,1097 ha (1097 m2), o sposobie korzystania „inne tereny zabudowane" (Bi) oraz działkę gruntu numer 10/4, położoną przy ul. Mołdawskiej 5, w obrębie 2-03-22, o powierzchni 0,3166 ha (3166 m2), o sposobie korzystania „inne tereny zabudowane" (Bi), dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1 M/00035771/3.

Oferty należy składać w siedzibie Kancelarii A. Gryn i Wspólnicy Spółka Komandytowa, adres ul. Pańska 96 lok. 61 Warszawa 00-837, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Dokumenty wraz z Regulaminem realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" są dostępne w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 8:00 do 15:00. Osobą kontaktową jest Pani Izabela Binkowska nr tel: 603-558-770

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta bezwarunkowej zgody na warunki udziału w postępowaniu określone Regulaminem realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota".

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Materiały przetargowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty na kwotę :
500 zł (słownie: pięćset zł.)


PKO BP SA V odział Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0006 5920
na przelewie należy podać cel wpłaty


Regulamin realizacji inwestycji budowalnej pod nazwą „MOŁDAWSKA'

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.10.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 14.10.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka:

Zagospodarowanie terenu między budynkami Baleya 4 i 6 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:

Roboty budowlano-drogowe Bogdan Błaszczak
01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 58/133

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.10.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.10.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu 02-119 Warszawa,
ul. Pruszkowska 17 telefon (22) 572-89-08 zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót : 

1. Zagospodarowanie terenu (układ chodników i zieleńców) między budynkami przy ul. Baleya 4 i 6 .


Wymagany termin realizacji zamówienia :

- roboty budowlane - rok 2015
- rewitalizacja terenów zielonych - wiosna 2016

Materiały przetargowe są do nabycia w Administracji Osiedla Gorlicka 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 1 tel. (22) 822-80-13 – pok. nr 3, dział techniczny.
Cena materiałów przetargowych 200,- zł brutto.
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni oraz wzorem umów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie WSM „Ochota”, ul. Pruszkowska 17 – II piętro do dnia 12.10.2015r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu ( ul. Pruszkowska 17) w dniu 12.10.2015r. o godz. 10:00 w pokoju nr. 212.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 5.000 zł

Wadium należy wpłacić na rachunek zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w c.c.w. oraz remont węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 5 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:

SAN-REM Henryk Moczulski
03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 17

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkach Racławicka 127/129 i Racławicka 131/133 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:

Draber i S-ka
05-140 Jadwisin, ul. Szkolna 41

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Hynka 7 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:

„AGRAPLAST” Sp. z o.o.
00-127 Warszawa, ul. Śliska 3 lok.1B

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

29.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 28.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Zarankiewicza 7 w Warszawie


Prace zostaną wykonane przez firmę:

„AGRAPLAST” Sp. z o.o.
00-127 Warszawa, ul. Śliska 3 lok.1B

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.09.2015r.

OGŁOSZENIE

W dniu 08.09.2015r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd WSM "Ochota" dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w roku 2015 na terenie Osiedla Gorlicka: 

Przemurowanie kominów dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Okińskiego 6, Okińskiego 10
oraz Tańskiego 7 w Warszawie.


Prace zostaną wykonane przez firmę:

Firma Budowlana i Remontowa Stanisław Abramowski
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Malinowa 3.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

03.09.2015r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w 2015r. n/w robót w Osiedlu Jadwisin Warszawa ul. Korotyńskiego 23, zostali wybrani następujący oferenci: 

1. „AGRAPLAST” Sp. z o.o. 00-127 Warszawa ul. Śliska 3 lok.B :
Remont elewacji budynku przy ul. Korotyńskiego 21

2. PBUH „ Zeliaś” 33-101 Tarnów ul. Daleka 20 : 
Remont balkonów na budynku przy ul. Lechickiej 8

Przewodnicząca Komisji Przetargowej


Archiwum Aktualności