Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

21.02.2018r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Baleya 4, Baleya 6, Baleya 12, Baleya 14, Gorlickiej 2, Gorlickiej 4, Gorlickiej 15B, Jankowskiej 7, Mołdawskiej 6, Okińskiego 4, Okińskiego 10 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
„SAN-REM” Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

16.02.2018r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle Jadwisin

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 05.03.2018r.o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Sabały 18, Sabały 20, Lechicka 6, Leżajska 3, Leżajska 4, Dwudz.4/1 Sierpnia 37, Dwudziestolatków 1, 1 Sierpnia 35/ Dwudz. 2A, Sulmierzycka 6/ 1 Sierpnia 31, Korotyńskiego 40, Dobosza 5, Dobosza 10, 1 Sierpnia 45 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.


Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 02.03.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy Sabały 18, Sabały 20, Lechicka 6, Leżajska 3, Leżajska 4, Dwudz.4/1 Sierpnia 37, Dwudziestolatków 1, 1 Sierpnia 35/ Dwudz. 2A, Sulmierzycka 6/ 1 Sierpnia 31, Korotyńskiego 40, Dobosza 5, Dobosza 10, 1 Sierpnia 45 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 05.03.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 20 000 złnależy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 02.03.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.02.2018r.

OGŁOSZENIE

WSM Ochota posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Gorlickiej 1, o powierzchni użytkowej 33 m 2, pierwsze piętro, dwa pokoje. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 572-89-12.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.02.2018r.

OGŁOSZENIE

DO WYNAJĘCIA BUDYNEK UŻYTKOWY UL. JANKOWSKA 2

Informacje o ofercie

Oferta

Do wynajęcia budynek usługowy wolnostojący przy ul. Jankowskiej 2 w Warszawie w dzielnicy Ochota.

Budynek jest przewidziany do remontu. Szczegółowy jego zakres zostanie zaplanowany razem z najemcą.

Budynek

 • Wolny od zaraz
 • Nazwa budynku: Jankowska 2
 • Liczba pięter : 2 kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie.
 • Dojazd: droga asfaltowa
 • Przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - medyczne
 • Kubatura: 4699m3
 • Powierzchnia działki:2381m2

Instalacje

Elektryczna, centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym, wentylacji grawitacyjnej, wodno-kanalizacyjna.

Lokalizacja

Adres: ul. Jankowskiej 2 w Warszawie w dzielnicy Ochota.

Otoczenie: obiekty mieszkalne i biurowe.

Dodatkowe zalety

Możliwość aranżacji wg indywidualnych potrzeb. Położenie budynku bezpośrednio przy ulicy.

Opis dodatkowy

Najemca zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert. Prosimy o składanie ofert cenowych wraz z koncepcją zagospodarowania budynku w sekretariacie (pokój 211 naszej siedziby przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie) do dnia 14 marca 2018r.

Z uwagi na konieczność zainwestowania w prace remontowe środków własnych przez oferentów prosimy o podanie okresu najmu oraz harmonogramu z podaniem oferowanej stawki za 1mkw.

Opis jest sporządzony na podstawie posiadanych informacji. Zapraszamy do oględzin nieruchomości. Dane faktyczne i prawne mogą ulegać modyfikacjom i aktualizacji. Nie odpowiadamy za niezgodność danych z rzeczywistością. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.02.2018r.

OGŁOSZENIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota" z siedzibą w Warszawie (02-119) przy ul. Pruszkowskiej 17, zawiadamia o pierwszym etapie postępowania w sprawie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, który będzie realizował, na tzw. zasadach deweloperskich, inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami, funkcjonującego pod nazwą „1-go Sierpnia" na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 41/2, położoną przy ul. 1-go Sierpnia 32, w obrębie 2-04- 01, o powierzchni 0,2402 ha (2402 m2), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Włochy w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA5M/00468660/4

Oferty należy składać w siedzibie Kancelarii A. Gryn i Wspólnicy Spółka Komandytowa, adres ul. Pańska 96 lok. 61 Warszawa 00-837, w terminie czterech tygodni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 09.03.2018r. Dokumenty wraz z Regulaminem realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" są dostępne w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 8:00 do 14:00. Osobą kontaktową jest p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89- 32

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta bezwarunkowej zgody na warunki udziału w postępowaniu określone Regulaminem realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Materiały przetargowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty na kwotę : 500 zł (słownie: pięćset zł.)

PKO BP SA V odział Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0006 5920
na przelewie należy podać cel wpłaty

 

Regulamin i załączniki

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.02.2018r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.02.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie rozbiórki budynku – pawilonu handlowo-usługowego przy ul. 1go Sierpnia 32 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201, dokumentacja projektowa do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu do dnia 22.02.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie rozbiórki budynku – pawilonu handlowo-usługowego przy ul. 1go Sierpnia 32 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 23.02.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 22.02.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2018r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

09.02.2018r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 23.02.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie prac porządkowych na terenie Os. Gorlicka, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: przewidziane do realizacji w 2018 r.  

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 22.02.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie prac porządkowych na terenie Os. Gorlicka.” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 23.02.2018 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295  do dnia 22.02.2018 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

05.02.2018r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota" zawiadamia, że w dniu 19.02.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Baleya 4, Baleya 6, Baleya 12, Baleya 14, Gorlicka 2, Gorlicka 4, Gorlicka 15B, Jankowska 7, Mołdawska 6, Okińskiego 4, Okińskiego 10 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota" Administracja Osiedla Gorlicka ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, Il p, pok. 201 do dnia 16.02.2018 r. w godz.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Baleya 4, Baleya 6, Baleya 12, Baleya 14, Gorlicka 2, Gorlicka 4, Gorlicka 15B, Jankowska 7, Mołdawska 6, Okińskiego 4, Okińskiego 10 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, Il p, pok. 211 do dnia 19.02.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 16.02.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , Il p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.02.2018r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem wymiany instalacji oświetleniowej na II piętrze i części pomieszczeń I piętra w budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

BOLT – Instalacje Elektryczne
Zych Marcin
05-230 Kobyłka
ul. St. Nasfetera 1

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

01.02.2018r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem wymiany instalacji oświetleniowej na II piętrze i części pomieszczeń I piętra w budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie, zostały odrzucone oferty firm:

a) Oferta firmy
„ELEKTRYCY -91” Marek Nowak;
03 -980 Warszawa;
ul. Znanieckiego 14/15

została odrzucona ze względu na oferowaną cenę, która przewyższa kwotę ustaloną w kosztorysie inwestorskim.


b) Oferta firmy
ELPROJEX Marcin Kozicki, Piotr Zając;
01-377 Warszawa;
ul. Połczyńska 23

została odrzucona ze względu na oferowaną cenę, która przewyższa kwotę ustaloną w kosztorysie inwestorskim.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.01.2018r.

OGŁOSZENIE

Ankieta dotycząca badania wymagań i poziomu zadowolenia Członków z usług świadczonych przez WSM „Ochota”

W celu właściwej realizacji zadań oraz dla zapewnienia osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Członków, zwracamy się po raz drugi z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety i udzielenie możliwie precyzyjnych odpowiedzi na zamieszczone pytania.

Państwa opinie, uwagi i wnioski pozwolą na usprawnienie świadczonej działalności, a jednocześnie wystawiona ocena będzie sygnałem, które obszary naszej pracy wymagają większej staranności i fachowości, aby eliminować tam, gdzie to jest możliwe, przyczyny niezadowolenia.

Ankieta dotyczy 3 obszarów działania Spółdzielni: utrzymania czystości, gospodarki konserwacyjno-remontowej oraz spraw ogólnych.

Wyniki ankiety zaprezentujemy w corocznej „Informacji dla członków”, a także na stronie www.wsmochota.com.pl

Ankieta przeprowadzona jest anonimowo. Wypełnioną ankietę prosimy o przekazanie w terminie do 28 lutego 2018 roku do naszych lokali:

Administracja Osiedla Jadwisin

Korotyńskiego 23  pok. 36

Administracja Osiedla Jadwisin

Al. Krakowska 268 lok. 1

Administracja Osiedla Gorlicka

Gorlicka 1 pok. 12

Administracja Osiedla Gorlicka

Żwirki i Wigury 3a

Biuro Spółdzielni WSM „Ochota”

Pruszkowska 17 pok. 211

bądź na naszą skrzynkę e-mail sekretariat@wsmochota.home.pl

Ankietę w formie pdf do wydruku można pobrać TUTAJ.

Dziękujemy za poświęcony czas

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.01.2018r.

OGŁOSZENIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OCHOTA” zatrudni pracownika na stanowisko inspektora nadzoru ds. sanitarnych. Oferujemy pracę na etacie w pełnym wymiarze godzin.


Wymagania :

 • uprawnienia budowlane w branży sanitarnej
 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne
 • umiejętność pracy na komputerze (pakiet MS Office)
 • umiejętność kosztorysowania w systemie NORMA

Obowiązki :

 • obsługa mieszkańców w zakresie branży sanitarnej
 • prowadzenie dokumentacji technicznej
 • nadzorowanie prac konserwacyjnych i remontowych
 • współpraca z innymi działami Spółdzielni w zakresie branży sanitarnej

Oferujemy:

 • pracę na pełny etat
 • dobre warunki zatrudnienia
 • pracę w miłej atmosferze i w dobranym zespole
 • zapewniamy okresowe szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji


Preferowne jest doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych lub wspólnotach mieszkaniowych. W liście motywacyjnym prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia (brutto) oraz możliwego terminu rozpoczęcia pracy. Prosimy o wpisanie również klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OCHOTA”
Oferty należy składać do dnia 19.02.2018r w siedzibie Administracji Osiedla Gorlicka, ul. Gorlicka 1.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.01.2018r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace polegające na bieżącej konserwacji, serwisie, usuwaniu awarii oraz innych stwierdzonych nieprawidłowości w pracy instalacji sanitarnych i urządzeń tj. instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej, w odniesieniu do obiektów położonych na terenie Osiedla Gorlicka, została wybrana oferta złożona przez:

SAN-REM Henryk Moczulski,
03-664 Warszawa,
ul. Gibraltrska 17

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.01.2018r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z zamówienie polegające na bieżącej konserwacji, serwisie, usuwaniu awarii oraz innych stwierdzonych nieprawidłowości w pracy instalacji sanitarnych i urządzeń tj. instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej, w odniesieniu do obiektów położonych na terenie Osiedla Gorlicka ,została odrzucona oferta firm:

KOZAK 24H Sp. K.
01-304 Warszawa,
ul. Połczyńska 106,

Oferta firmy KOZAK 24H sp. k. została odrzucona ponieważ złożona oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu pkt. 3 ppkt. b SIWZ

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.01.2018r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.01.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej na II piętrze i części pomieszczeń I piętra w budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 26.01.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej na II piętrze i części pomieszczeń I piętra w budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 29.01.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 1 000 zł należy wpłacić na konto nr: 65 1020 1156 0000 7902 0006 5920 do dnia 26.01.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2018r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności