Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

28.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.07.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Hynka 9, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr: 
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na remont chodnika” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 12.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 12.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 13.07.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 15, Gorlickiej 15A, Gorlickiej 15B zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31 października 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr: 
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na remont kominów” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 12.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 12.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.07.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129, zarządzanych przez WSM Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: najpóźniej do 31 sierpnia 2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 pok. 3 w godz. 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Przed sporządzeniem oferty Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji wraz z możliwością dokonania obmiarów i odkrywek wyznacza się na 30.06.2016r.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129” w sekretariacie Administracji Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1, pok. 12 do dnia 07.07.2016r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 40 000,00 zł należy wpłacić na konto nr:  61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.07.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2016r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.  Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.06.2016r.

INFORMACJA

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 30.05.2016r. – 08.06.2016r. odbyło się w 7 częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 280 członków Spółdzielni, co stanowi 3,34 % ogółu uprawnionych członków.

Podjęto następujące uchwały:

1. Uchwałą Nr 1/2016 zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2015 r.
2. Uchwałą Nr 2/2016 zatwierdzono sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” za 2015 rok.
3. Uchwałą Nr 3/2016 dokonano podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2015 r.
4. Uchwałą Nr 4/2016 udzielono absolutorium Pani Małgorzacie Maroszek - Prezesowi Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
5. Uchwałą Nr 5/2016 udzielono absolutorium Panu Markowi Ankiersztejnowi - Z-cy Prezesa Zarządu WSM „Ochota” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za okres działalności od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6. Uchwałą Nr 6/2016 oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2017 r.
7. Uchwałą Nr 7/2016 utrzymano w mocy uchwałę Nr 34/2015 Rady Nadzorczej w sprawie o wykreślenie z rejestru członków.
8. Uchwałą Nr 8/2016 uchylono uchwałę Nr 20/2016 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie.

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wystąpienia WSM „Ochota” ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Szczegółowy protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni, po uprzednim zalogowaniu się. Protokół jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.06.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okińskiego 8, została wybrana oferta złożona przez:

 


"FP METAL YACHT"
Paweł Jarzębowski
ul. Na Bagnie 11A
05-091 Ząbki

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.06.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM "Ochota" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy "EPICO" produkcji Matrona Polska, została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane
"SAN-REM"
Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

24.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 08.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach podziemnych wraz z naprawą dylatacji i odtworzeniem chodnika w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129, zarządzanych przez WSM "Ochota" - Administracja Osiedla "Gorlicka" ul.Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: najpóźniej do 31.07.2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 pok.3 w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Przed sporządzeniem oferty Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji wraz z możliwością dokonania obmiarów i odkrywej wyznacza się na 01.06.2016r.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg na wymianę izolacji przeciwwodnej w garażach w budynkach przy ul. Racławickiej 127 i Racławickiej 129" w sekretariacie Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1, pokój 12. do dnia 07.06.2016r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 40 000 zł należy wpłacić na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.06.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania z ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17,IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 07.06.2016r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wymianę świetlików dachowych w budynku przy ul. Okińskiego 8, zarządzanym przez WSM "Ochota" - Administracja Osiedla "Gorlicka" ul.Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: w okresie od 20.06.2016r. do 29.07.2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 pok.3 w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Krzysztof Ruciński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg na wymianę świetlików w budynku przy ul. Okińskiego 8" w sekretariacie Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1, pokój 12. do dnia 06.06.2016r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 16 000 zł należy wpłacić na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 06.06.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania z ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17,IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

20.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 07.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na:

wymianę wodomierzy "EPICO" produkcji Metrona Polska w budynkach mieszkalnych, zarządzanych przez WSM "Ochota" - Administracja Osiedla "Gorlicka" ul.Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: w okresie od 04.07.2016r. do 10.12.2016r.

Materiały przetargowe można otrzymać w Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 pok.3 w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Jacek Celiński tel. (22) 822 80 13.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg na wymianę wodomierzy EPICO" w sekretariacie Administracji Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1, pokój 12. do dnia 06.06.2016r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr:
61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 06.06.2016r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania z ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17,IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

13.05.2016r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 8.06.2016r o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. Lokal mieszkalny nr 30 położony w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 24 (pow. 36,00 m2 – I piętro)
- umowa notarialna ustanowienia odrębnej własności.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07). Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach 23.05.2016r. - 7.06.2016r.
Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

- ul. Korotyńskiego 23, tel. (22) 846-14-67

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr …… przy ul. ……………………….”  w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 8.06.2016r.  (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9ºº).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu. Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Zestawienie cen lokali mieszkalnych do przetargu

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

04.05.2016r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 30.05.2016 r. do dnia 08.06.2016 r. Walne Zgromadzenie w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (jego części) w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r.
 5. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji pełnej za lata 2011-2013 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 04.08.2014r. – 20.11.2014r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
 7. Sprawozdanie Rady Osiedla za okres sprawozdawczy.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2015 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2015 r.
  • podziału wyniku finansowego za 2015 r.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r.
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2017 r.
  • wystąpienia WSM „Ochota” ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 10. Rozpatrzenie odwołań od uchwał: Nr 34/2015; Nr 20/2016 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa w WSM „Ochota” i podjęcie uchwał w tych sprawach.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
 12. Zakończenie obrad.

 •  Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie Spółdzielni mogą się zaznajomić w Administracji Osiedla. Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni po zalogowaniu.
 • W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie WSM „Ochota” zgodnie z § 39 ust. 2 Statutu.
 • Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 9 Statutu).
 • Uprzejmie prosimy o zabranie dowodów osobistych.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.04.2016r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2016r. (poniedziałek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli nie pracują.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

11.04.2016r.

OGŁOSZENIE

Zarząd i Rada Nadzorcza z wielką radością oddaje w Państwa ręce premierowy numer gazety „Ochota na przyszłość”, której nakład jest już w trakcie bezpłatnej dystrybucji do mieszkańców i placówek znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Pragniemy przybliżyć Państwa do spółdzielczych i lokalnych informacji oraz publikować wszystko to, co w naszym i Państwa uznaniu było, jest lub będzie warte uwagi a dotyczyć będzie naszej współpracy i przyszłości, budowania silnej wspólnoty, podejmowanych inicjatyw, porad prawnych, ciekawych miejsc, okolicy i wydarzeń itp.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia magazynu, do zgłaszania propozycji związanych z jego zawartością. Będziemy również bardzo wdzięczni za wszelkie sugestie, a także opinie i uwagi. Zależy nam, aby wszystkie treści były atrakcyjne dla czytelników naszego magazynu.

Korzystając z okazji wydania pierwszego numeru „Ochota na przyszłość” życzymy Państwu odkrywania i korzystania wraz z rodzinami z urokliwych, być może jeszcze nieodkrytych miejsc w najbliższym otoczeniu oraz przyjemności z aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu wizerunku naszych osiedli.

Dostępna jest również wersja internetowa pisma. Odnośnik do aktualnego numeru znajdziecie Państwo poniżej.


Sprostowanie

Niniejszym chcielibyśmy sprostować dwa chochliki drukarskie (powtórzenie dwóch wyrazów) w tekście gazety na str. 9 i 16. Uprzejmie dziękujemy Czytelnikowi, który skontaktował się z nami i zgłosił oczywisty błąd. W podziękowaniu przygotowaliśmy dla tego Czytelnika małą niespodziankę. 


Z pozdrowieniami,
Zespół RedakcyjnyZARZĄD WSM "OCHOTA" oraz RADA NADZORCZA

31.03.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” zawiadamia o unieważnieniu przetargów ogłoszonych w dniu 18.02.2016r. na stronie internetowej, dotyczących:

 •  wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynkach Strubiczów 3 i 5
 •  remontu dachu i kominów w budynkach Opaczewska 22 i 24

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

31.03.2016r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy „EPICO” produkcji Metrona Polska, została wybrana oferta złożona przez:

 

GRA-SANIT-BIS

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska

ul. Św. Wincentego 112 PK-3

03-291 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności