Szanowni Państwo,
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w naszej Polityce Prywatności        ZAMKNIJ
Znajdujesz sie w sekcji: Aktualności

27.04.2017r.

OGŁOSZENIE

Zarząd WSM „Ochota” informuje, że posiada do wynajęcia boks garażowy w zespole garażowym przy ul. Gorlickiej, o powierzchni użytkowej 16,7 m2.

Osoby Zainteresowane prosimy o składanie podań  do Administracji os.Gorlicka, ul. Gorlicka 1.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  telefoniczny pod nr telefonu 22 658 00 83.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.04.2017r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 02.05.2017r. (wtorek) dyżury będą pełnić sekretariaty Biura Spółdzielni oraz Administracji Osiedli  w godzinach 7:30-15:00

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

26.04.2017r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 6. Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” (WSM „Ochota”), Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 22.05.2017r. do dnia 31.05.2017r. Walne Zgromadzenie WSM „Ochota” w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (jego części) w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej, Wnioskowej.
 4. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej z danej części Walnego Zgromadzenia.
 5. Przygotowanie wyborów do Rady Osiedla – zgłaszanie kandydatów.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji pełnej za lata 2011-2013.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 8. Sprawozdanie Rady Osiedla.
 9. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
 10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2016 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2016 r.,
  3. podziału wyniku finansowego za 2016 r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.,
  5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką WSM „Ochota” może zaciągnąć do 30 czerwca 2018 r.,
  6. wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP,
  7. wyrażenia zgody na rozporządzenie lokalami wybudowanymi w ramach inwestycji pn. „Mołdawska” wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej,
  8. ustanowienia praw użytkowania na nieruchomościach WSM „Ochota” na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.,
  9. wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości WSM „Ochota” poprzez ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na rzecz gestorów mediów do obsługi infrastruktury nieruchomości WSM „Ochota”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania wewnątrzspółdzielczego dotyczącego odwołania członka od uchwały Rady Nadzorczej nr 114/2016 w sprawie wykluczenia z WSM „Ochota”.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
 15. Zakończenie obrad.
 • Uprzejmie prosimy o zabranie dowodów osobistych.Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie WSM „Ochota” mogą się zaznajomić w Administracji Osiedla. Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą również dostępne na stronie internetowej WSM „Ochota” po zalogowaniu.
 • W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie WSM „Ochota” zgodnie z § 39 ust. 2 Statutu.
 • Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 9 Statutu).

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

12.04.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniiu 26.04.2017r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie prac porządkowych na terenie Os. Gorlicka, zarządzanych przez WSM "Ochota" Administracja Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: przewidziane do realizacji w 2017r.

Materiały przetargowe można otrzymac w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p. pokój 201 do dnia 25.04.2017r. w godzinach 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "wykonanie prac porządkowych na terenie Os. Gorlicka", w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p. pokój 201 do dnia 26.04.2017r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 25.04.2017r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2017r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

12.04.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM "Ochota" - Osiedle "Gorlicka"

Zarząd WSM "Ochota" zawiadamia, że w dniu 26.04.2017r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych terenów zielonych na terenie Os. Gorlicka i Kolonii Okęcie, zarządzanych przez WSM "Ochota" Administracja Osiedla "Gorlicka" ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: przewidziane do realizacji w 2017r.

Materiały przetargowe można otrzymac w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p. pokój 201 do dnia 25.04.2017r. w godzinach 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "wykonanie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych terenów zielonych na terenie Os. Gorlicka i Kolonii Okęcie", w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p. pokój 201 do dnia 26.04.2017r. do godziny 9:00.

Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 25.04.2017r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2017r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, IIp. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM "Ochota" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

12.04.2017r.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

12.04.2017r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 
14.04.2017r. (piątek) Biuro Spółdzielni oraz Administracje Osiedli pracują  w godzinach 7:30-12:00.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.03.2017r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, które odbędzie się w 7 częściach w maju br. Zgodnie ze Statutem w tym roku Walne Zgromadzenie wybierać będzie Radę Nadzorczą i Rady Osiedli. Prosimy o rozważenie możliwości kandydowania do w/w organów Spółdzielni. Odpowiednie druki związane z kandydowaniem znajdują się na stronie internetowej oraz są dostępne w Administracji Osiedla.

Karta zgloszenia Kandydata do Rady Nadzorczej

Karta poparcia dla Kandydata do Rady Nadzorczej

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Biura Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17 p. 211, do dnia 08.05.2017 r. do godz. 12:00 Kandydaci do Rady Osiedla wybierani są podczas trwania każdej części Walnego Zgromadzenia spośród członków uczestniczących osobiście w Walnym Zgromadzeniu z danego Osiedla.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

28.02.2017r.

OGŁOSZENIE

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA LUB SPRZEDAŻY

 

Lokal użytkowy o powierzchni 70,3m2 zlokalizowany na parterze budynku przy ul. Racławicka 129 w Warszawie

Okna w lokalu zabezpieczone są roletami antywłamaniowymi.

Kontakt: Zygmunt Klimas tel. 502-465-571

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota" informuje, że w wyniku postępowania na wykonanie przeglądów budowlano- sanitarnych pięcioletnich budynków Os. Gorlicka została wybrana oferta złożona przez:

„USŁUGI PROJEKTOWE l NADZÓR BUDOWLANY PAPIERKOWSKI MARCIN"
ul. Stefana Grota-Roweckiego 2a lok. 6
09-200 Sierpc

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

17.02.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji wody zimnej oraz doposażeniem w instalację cieplej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 36 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
„SAN-REM” Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

15.02.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Baleya 1, Baleya 7, Gorlicka 6, Gorlicka 15A, Okińskiego 1, Okińskiego 6, Okińskiego 8, Sąchocka 1, Sąchocka 2, Żwirki i Wigury 33, Astronautów 4, Astronautów 12, 17 Stycznia 40, Tańskiego 3 w Warszawie, decyzją Zarządu Spółdzielni zostało unieważnione.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

14.02.2017r.

OGŁOSZENIE

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup przez Spółdzielnię lub wykonawcę WSM "Ochota" wyłonionego na drodze przetargu wodomierzy ø 15 wody zimnej i ciepłej wraz z systemem zdalnego odczytu dla potrzeb Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w Warszawie oraz odkup wodomierzy różnego typu pochodzących z demontażu, decyzją Zarządu Spółdzielni  zostało unieważnione.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.01.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”


Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 10.02.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Baleya 1, Baleya 7, Gorlicka 6, Gorlicka 15A, Okińskiego 1, Okińskiego 6, Okińskiego 8, Sąchocka 1, Sąchocka 2, Żwirki i Wigury 33, Astronautów 4, Astronautów 12, 17 Stycznia 40, Tańskiego 3 w Warszawie, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: Listopad 2017r.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 09.02.2017r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Jacek Celiński – Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych tel. (22) 822-80-13

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Baleya 1, Baleya 7, Gorlicka 6, Gorlicka 15A, Okińskiego 1, Okińskiego 6, Okińskiego 8, Sąchocka 1, Sąchocka 2, Żwirki i Wigury 33, Astronautów 4, Astronautów 12, 17 Stycznia 40, Tańskiego 3 w Warszawie ” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211do dnia 10.02.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295  do dnia 09.02.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2017r o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"

27.01.2017r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty w WSM „Ochota” – Osiedle „Gorlicka”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 10.02.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie przeglądów budowlano- sanitarnych pięcioletnich budynków Os. Gorlicka, zarządzanym przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla „Gorlicka” ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Termin realizacji: do 31.05.2017r.  

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 09.02.2017r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie przeglądów budowlano-sanitarnych pięcioletnich budynków Os. Gorlicka w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211do dnia 10.02.2017r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 8 500,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295  do dnia 09.02.2017r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2017r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM "OCHOTA"


Archiwum Aktualności